กองทุนรวมคนไทยใจดี

“กองทุนรวมคนไทยใจดี” ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้ เป็นกลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิยุวพัฒน์

Yunus Thailand

Yunus Thailand มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับรับบาลไทย เช่นเดียวกับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองไทย

UNDP Thailand

UNDP ทำงานใน 170 ประเทศและดินแดนเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ UNDP ช่วยประเทศในการพัฒนานโยบาย ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการเป็นหุ้นส่วน ความสามารถของสถาบันและเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

True Incube

True Incube เปิดตัวครั้งแรกในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ในฐานะโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทย วัตถุประสงค์ของ True Incube คือการบ่มเพาะและสานฝันบริษัทสตาร์ทอัพไทยหน้าใหม่ให้มีโอกาสขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพของกลุ่มทรูเข้าสนับสนุน

School of Global Studies, Thammasat University

ในฐานะโรงเรียนชั้นนำของภูมิภาคในด้านผู้ประกอบการทางสังคม นวัตกรรม และความยั่งยืน ที่ยังมีคณาจารย์ระดับโลกที่เข้าร่วมทั่วโลก—สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เนปาล ไทย บังคลาเทศ อาร์เมเนีย และฝรั่งเศส ทั้งหมดนี้ต่างเพิ่มความหลากหลายของชั้นเรียนด้วย ประสบการณ์วิชาชีพหลายปีในสาขาที่หลากหลาย เช่น การกำหนดนโยบาย สิทธิมนุษยชน องค์กรระหว่างประเทศ การศึกษา วิศวกรรมโยธา การวางผังเมือง ดิจิทัล และความยั่งยืน School of Global Studies มุ่งมั่นที่จะมอบความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสาขานี้ โดย Thammasat University School of Global studies มีคณาจารย์ทุกคนที่ทุ่มเทให้กับระเบียบวินัย การพัฒนานักศึกษา วาระการวิจัย และมาตรฐานสูงสุดของการเรียนการสอน

Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

TYPN ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับตัวแทนการเปลี่ยนแปลง บุกเบิกกลไกภาคสังคมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง (เทใจ) อาสาสมัครที่ใช้ทักษะ การลงทุนเพื่อสังคม พันธมิตรของเรา ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักกิจการเพื่อสังคม, กระทรวงศึกษาธิการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิคนไทย, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, สถาบัน ChangeFusion 

Tact Social Consulting

Tact Social Consulting (Tact) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการเร่งการดำเนินการด้านความยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ระหว่างองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ของไทย ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพผู้คนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tact ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณเติบโต ในโลกที่ใส่ใจความยั่งยืนได้จริง ผ่านการให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์และดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจของคุณตอบโจทย์แนวคิด ESG อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริง

Sprint: Thailand’s first specialized accelerator and incubator for science and technology

SPRINT เกิดจากความร่วมมือของ 6 องค์กรหลักได้แก่ SCG Chemicals, Houston Technology, Center Asia, SASIN, KX และ TCELS โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความยั่งยืนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

SPRINT เป็น Accelerator สำหรับ Deeptech Startup ในขั้น Seed โดยเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, NIA, SCG, TCELS, UBE Group, Houston Technology Center, KX Knowledge Exchange, Hello Tomorrow, Leave a Nest, SPARK Global Acceleration Program และTechsauce

SET Social Impact

ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ“Social Impact Multiplier” เป็นตัวกลางในการขยายเครือข่าย ขยายความร่วมมือ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคม ให้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด คำว่า Multiplier ซึ่งหมายถึง “การทวีคูณผลลัพธ์” ที่เกิดจากการร่วมออกแบบโมเดล (Model Co-creation) ความสัมพันธ์รูป แบบการเชื่อมต่อคุณค่าของแต่ละองค์กร หรือการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางสังคม โดยเน้นให้การแก้ไขปัญหาสังคม ได้รับการขับเคลื่อนด้วยกลไกธุรกิจ รวมทั้ง การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมให้เกิด Social Impact investment สร้างความยั่งยืนในการรับมือกับปัญหาทางสังคม และเป็นการผนวกการทำงานคู่ขนานระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ

SEED – Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development

Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development ก่อตั้งขึ้นในการประชุม World Summit on Sustainable Development ในปีค.ศ. 2002 ในฐานะ Global Partnership ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สำหรับในประเทศไทยมี SEED Thailand Hub ขึ้นในปีค.ศ. 2018 ในฐานะของเครื่องมือในการดำเนินการและเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างทางการเงินระดับกลางที่หายไปของไทยกับกับพาร์ทเนอร์ โดย SEED Thailand Hub มี Adelphi research Representative office, Bangkok, Thailand เป็นผู้ดำเนินการ 

School of Changemakers

School of Changemakers (SoC) เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน SoC จากประสบการณ์ที่ผ่านมา School of Changemakers ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ช่วยสร้าง platform ไปจนถึงร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคนที่สนใจได้ศึกษา ไปสู่การทดลองทำ และมองหาช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรในการขยายผลต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง

Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (SasinSEC)

Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (SEC) มีพันธกิจหลักในการสร้างผู้นำทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและการพัฒนาผู้ประกอบการ ถือเป็นการรวมหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดการความยั่งยืนจะเน้นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ กิจกรรมหลักของ SEC คือครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมองค์กร การให้คำปรึกษา การวิจัยและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023

Sasin Bangkok Business Challenge  เป็นการแข่งขันฯ ที่เฟ้นหาสุดยอดทีม Startup พัฒนาแผนธุรกิจ กับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 ประเภท: สมาคม

Sasin Bangkok Business Challenge  เป็นการแข่งขันฯ ที่เฟ้นหาสุดยอดทีม Startup พัฒนาแผนธุรกิจ กับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 จัดโดย บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ Sasin School of Management ที่พร้อมเปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรม และสุดยอดแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน
การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin การแข่งขันเวทีนี้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 ถือเป็นการบุกเบิกในการจัดการแข่งขัน Startup ภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยปีนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างอนาคตผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Planting the Seeds of Innovation”

NISECORP S.E.

NISE Corp ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน Social Enterprise และมุ่งที่จะสร้าง “กลไกการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน” อย่างเป็นระบบ เพื่อบูรณาการ “เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม” เข้าสู่ตลาด และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสังคมที่สะท้อนทั้งคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

Net Impact Bangkok

Net Impact Bangkok Professional Chapter มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านช่วยสร้างดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมสำหรับประเทศไทย ดัชนีนี้ใช้วัดสุขภาพ ความปลอดภัย ที่พักอาศัย การศึกษา สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของพลเมืองไทย ผลลัพธ์ที่ได้คือการแสดงคุณภาพชีวิตของประเทศที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจนโยบายระดับชาติโดยหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการโดย Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center, Sasin School of Management