WHO CAN GET INVOLVED

เราร่วมมือกับองค์กรจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคม เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น SE Thailand มุ่งเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทางสังคมผ่านกิจกรรมและบริการในรูปแบบต่างๆ  รวมไปถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมระดับนานาชาติที่กำลังขยายตัวขึ้นด้วย

และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำงานอยู่ในภาคส่วนใด…เราเชื่อว่ากิจการเพื่อสังคมจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่คุณทำอยู่ได้ เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเอง หรือสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับเรา

สมัครสมาชิก ร่วมเป็นพันธมิตร SE Thailand

SOCIAL ENTREPRENEURS

ผู้ประกอบการทางสังคม

SE Thailand พร้อมให้การสนับสนุนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ เราร่วมสร้างต้นทุนความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและทรัพยากรต่างๆ ได้ โดยสนับสนุนทั้งการริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมใหม่ และต่อยอดกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้ว

ทำความรู้จักเพื่อนๆ ของคุณ

CORPORATES

บริษัทเอกชน

SE Thailand เชื่อว่ากระบวนการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและขยายผลได้ อีกทั้งยังสามารถมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบใตอย่างมีคุณภาพ นำการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับชุมชนและสังคมต่อไป

เรามองหาพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่มีความสนใจร่วมผลักดันให้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม หากคุณสนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ร่วมกับ SE Thailand สามารถติดต่อเราได้ที่ partner@www.sethailand.org หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

INDIVIDUALS

บุคคลทั่วไป

เราเชื่อว่าทุกคนใส่ใจกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องการทำอะไรสักอย่างกับปัญหาเหล่านั้น บุคคลทั่วไปที่สนใจแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม และพบปะกับกลุ่มคนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน (like-minded community) ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน คุณสามารถใช้จุดแข็งและคุณค่าของตัวเองร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคมได้

ทุกคนสามารถ เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ติดตามข่าวสาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อต่อยอดไอเดีย เสริมแรงบันดาลใจ ไปจนถึงลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

PUBLIC SECTOR, NGOs, EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND OTHERS

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และอื่นๆ

SE Thailand พร้อมทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ เครือข่ายองค์กรชุมชน โรงเรียน ฯลฯ เพื่อกระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

เรามีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดและการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ เช่น การทำโครงการร่วม การจัดหาวิทยากร การเข้าร่วมดูงาน รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และช่วยผลักดันให้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืน

INTERNATIONAL ALLIANCE

องค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ

ธุรกิจเพื่อสังคมกำลังมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นทั่วโลกในการเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่สมดุลและเชื่อมโยงกันระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

SE Thailand พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับองค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งพัฒนาและผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับนานาประเทศ

ติดตามข่าวสารโครงการความร่วมมือต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ SE Thailand และ social media ต่างๆ ได้ เร็วๆ นี้