About Us

The Association

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2562 เกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ให้กับสาธารณชนทั่วไป

Vision

วิสัยทัศน์

“ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ”

Mission

CONNECT
COMMUNICATE
CATALYZE

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยง ธุรกิจเพื่อสังคมด้วยกันเองและกับองค์กรอื่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม


สื่อสารและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชน


ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและยั่งยืน 

board of association 2022-2024

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

นายกสมาคม

น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา

อุปนายกสมาคม

สมศักดิ์ บุญคำ

กรรมการ

ธนบูรณ์ สมบูรณ์

กรรมการ

อาชว์  วงศ์จินดาเวศย์

กรรมการ

นาวี นาควัชระ

กรรมการ

เอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการ

ปรารถนา จริยวิลาศกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรืองโรจน์ พูนผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กฤษดา แสงไชยวุฒิกุล

กรรมการ และนายทะเบียน

เกศรา  มัญชุศรี

กรรมการ และเหรัญญิก

ปีตาชัย เดชไกรศักดิ์

กรรมการ และเลขานุการ

advisors 2022-2024

ดร.กุลภัทรา สิโรดม
นิกม์ พิศลยบุตร
สุนิตย์ เชรษฐา

board of association 2019-2021

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

นายกสมาคม

น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา

อุปนายกสมาคม

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

กรรมการ

กฤษดา แสงไชยวุฒิกุล

กรรมการ

วิฑูรย์  เลิศเรืองปัญญากุล

กรรมการ

ธนบูรณ์ สมบูรณ์

กรรมการ

อาชว์  วงศ์จินดาเวศย์

กรรมการ

เกศรา  มัญชุศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรารถนา จริยวิลาศกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ และเหรัญญิก

ปีตาชัย เดชไกรศักดิ์

กรรมการ และเลขานุการ

advisors 2019-2021

นิกม์ พิศลยบุตร
สินี จักรธานนท์
มีชัย วีระไวทยะ
วิเชียร พงศธร
สุนิตย์ เชรษฐา

The Team

ณฐกร อสุนี ณ อยุธยา

ผู้จัดการทั่วไป

วนัสนันท์ สุขมี

เจ้าหน้าที่โครงการและสมาชิกสัมพันธ์

บุรินทร์ เรือนแก้ว

 เจ้าหน้าที่ด้านการสร้างสรรค์และส่งเสริม

สิริภัทรวิมล ชมภูวรโชคเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการและสร้างสรรค์เนื้อหา

ปาณิศา ทรงสิทธิโชค

เจ้าหน้าที่ด้านผลกระทบและประสานงานระหว่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร

ธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ บวกกับความรู้ และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น (สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ)