About Us

The Association

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2562 เกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ให้กับสาธารณชนทั่วไป

Vision

วิสัยทัศน์

“ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ”

Mission

CONNECT
COMMUNICATE
CATALYZE

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยง ธุรกิจเพื่อสังคมด้วยกันเองและกับองค์กรอื่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม


สื่อสารและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชน


ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและยั่งยืน 

board of association

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

นายกสมาคม

น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา

อุปนายกสมาคม

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

กรรมการ

คุณกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล

กรรมการ

คุณวิฑูรย์  เลิศเรืองปัญญากุล

กรรมการ

คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์

กรรมการ

คุณอาชว์  วงศ์จินดาเวศย์

กรรมการ

คุณเกศรา  มัญชุศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ และเหรัญญิก

คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์

กรรมการ และเลขานุการ

advisers

คุณนิกม์ พิศลยบุตร
คุณสินี จักรธานนท์
คุณมีชัย วีระไวทยะ
คุณวิเชียร พงศธร
คุณสุนิตย์ เชรษฐา

คำถามที่พบบ่อย

ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร

ธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ บวกกับความรู้ และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น (สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ)

สมาคมเกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ให้กับสาธารณชนทั่วไป

สมาชิกสมาคม มี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญต้องเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมทบจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ที่สนใจหรือต้องการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม 

สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ โดยสมาชิกสมทบจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่จัดโดยสมาคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการประกอบธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสในการผสานความร่วมมือเพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมในวงที่กว้างขึ้นในอนาคตด้วย  

นอกจากการเข้าร่วมสมาคมในฐานะสมาชิกสมทบแล้ว ผู้ที่สนใจยังสามารถบริจาคเงินเพื่อใช้ในงานของสมาคมโดยตรง หรือสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่ายของสมาคมด้วยการเป็นอาสาสมัคร หรือสมัครงานกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ท่านสนใจ

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่สมาคมจัด ได้แก่ การอบรมและสัมมนา การให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และงาน SE Thailand Annual Forum and Marketplace รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสในการผสานความร่วมมือเพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมในวงที่กว้างขึ้นในอนาคตด้วย

ท่านสามารถสนับสนุนงานของสมาคมด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบ หรือบริจาคเงินเพื่อใช้ในงานของสมาคม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสนับสนุนการจัดตั้งและขยายกิจการธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการลงทุนเพื่อผลกระทบทางสังคม (Impact Investment) หรือพัฒนาโครงการร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่ายบรรลุเป้าหมายในการเติบโต และขยายผลกระทบทางสังคม (Impact Initiatives)