มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (พ.ร.ฏ.ใหม่) และ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่3)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) แจ้งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร (พ.ร.ฏ. ใหม่) และ สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

Folkcharm ธุรกิจเพื่อสังคมที่เล่าวิถีชีวิตและคุณค่าในกระบวนการทำงานของผู้ผลิต ส่งต่อถึงมือลูกค้าที่เชื่อในความยั่งยืน | SE STORIES ตอนที่ 14

บทสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมในบ้านเรา แฝงดีไซน์ที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นตามแบบฉบับของสินค้าแบรนด์ Folkcharm คุณภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดากะ หรือคุณลูกแก้ว ผู้ก่อตั้ง Folkcharm ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับฉุกให้คิดตามในทุกประเด็น

มูลนิธิบ้านเด็กและดาวเอธธิคอลกิ๊ฟส์ ธุรกิจเพื่อสังคมที่คำนึงถึงสิทธิเด็กและสตรีในชุมชนแออัด โดยเป็นกระบอกเสียงเพื่อคุ้มครองเด็ก และเสริมพลังให้ผู้หญิงได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบ และมีทรัพยากรในการพัฒนาครอบครัวให้สมบูรณ์ | SE STORIES ตอนที่ 13

มารับฟังมุมมองเรื่องเด็ก สตรี และครอบครัว ในมิติที่ลึกขึ้น ผ่านการทำงานขององค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาเด็กในชุมชนแออัดไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้ ทั้งเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล และความปลอดภัยในชีวิตกับเรื่องราวของมูลนิธิบ้านเด็กและดาวเอธธิคอลกิ๊ฟส์ ใน SE Stories ตอนที่ 13

IHRI ธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นพัฒนาศักยภาพคน ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการ Sexual Health ให้เป็นผู้ออกแบบบริการสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้รับบริการที่ประสบปัญหาเดียวกัน | SE STORIES ตอนที่ 12

มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ผู้ซึ่งเห็นปัญหาภาวะสุขภาพทางเพศ หรือ Sexual Health มายาวนาน ตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปรับทัศนคติ แก้ไขระบบที่ผิดเพี้ยนของสังคม ให้รู้จักมองจากต้นเหตุ ลดการกล่าวโทษ โดยการพัฒนาศักยภาพให้คนที่เคยถูกสังคมตัดสิน

Green Net ธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ และผู้ริเริ่มเรื่องการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย | SE STORIES ตอนที่ 11

สหกรณ์กรีนเนทเป็นกิจการแรก ๆ ในประเทศไทยที่ทำงานในประเด็นเกษตรอินทรีย์ ในยุคที่ผู้บริโภคในประเทศไทยยังไม่มีความเข้าใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ และยังเป็นกิจการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)

Dairy Home ธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะวิถีการทำโคนมให้เป็นอินทรีย์ แต่ปลุกให้มนุษย์ทุกคนลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเอง ไม่หมดหวังที่จะช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดิม | SE STORIES ตอนที่ 10

อีกมุมมองเชิงลึกผ่านบทสัมภาษณ์ คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะวิถีการทำโคนมให้เป็นอินทรีย์ แต่ปลุกให้มนุษย์ทุกคนลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเอง ไม่หมดหวังที่จะช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดิม

เดอ คัวร์ ธุรกิจเพื่อสังคมที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาเปลี่ยนเป็นสินค้าร่วมสมัย กระจายรายได้สู่ชุมชนชาติพันธุ์ให้ออกจากความยากจน | SE STORIES ตอนที่ 9

มารับฟังเรื่องรายของ บริษัท เดอ คัวร์ จำกัด ในเส้นทางของการค้นหาคำตอบให้ตัวเองและคนรอบข้างออกจากความยากจนด้วยอาชีพหัตถกรรม

หนังสือ Business Model Canvas for Social Enterprise Design

หนังสือ Business Model Canvas for Social Enterprise Design ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว และคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที

Sati App พื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรื่องราว และบริการรับฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน | SE STORIES ตอนที่ 8

มารู้จักกับบริษัท สติ แอพ จำกัด หรือ Sati App แอปพลิเคชันที่ต้องการเชื่อมผู้ที่มีภาวะเครียดหรือมีปัญหาในชีวิต ได้เข้าหาผู้ที่รับฟังด้วยใจซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาเรียบร้อยเเล้ว เพื่อให้ผู้มีภาวะเครียดรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแชร์ความรู้สึก เเละรู้สึกว่ายังมีคนคอยรับฟังอย่างเข้าใจ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมSE

ตอบคำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งของนักธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งสอบถามมายัง SE Thailand ว่า “ควรจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตาม พ.ร.บ. ดีไหม?”

“ธรรมธุรกิจ” ธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้ธรรม มานำการทำธุรกิจ ให้เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค | SE Stories ตอนที่ 7

มารู้จักกับ “ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม” ธุรกิจเพื่อสังคมที่สอดแทรกแนวคิดการนำธรรมะมาเป็นหัวใจหลักเพื่อนำและทำธุรกิจ ผ่านบทสัมภาษณ์คุณหนาว – พิเชษฐ โตนิติวงศ์

“Cheewid” เพื่อนคู่คิดด้านเทคโนโลยีสำหรับทุกองค์กรเพื่อสังคม | SE Stories ตอนที่ 6

ชวนคุณมารู้จักกับคุณคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล ผู้ก่อตั้ง Cheewid แพลตฟอร์มที่มีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมในด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ปัจจุบันให้บริการด้านการระดมเงินสนับสนุน และการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการรับอาสาสมัคร ให้กับองค์กรเพื่อสังคม ทั้งธุรกิจเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือโครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยบุคคลทั่วไป

“บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม” พัฒนาศักยภาพของสตรียากจน สู่การเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็ง | SE Stories ตอนที่ 5

บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด ทำหน้าที่ใส่เมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชน ในรูปแบบของสินเชื่อเงินกู้ เพื่อเป็นเงินทุนให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนภาคอีสาน ที่ไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบปกติได้ เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกฝังไว้ทำให้ชุมชนงอกเงยต่อยอดเป็นต้นไม้ ที่เกื้อกูลกันระหว่างราก ลำต้น ใบ ดอก ผล อย่างเป็นระบบ

Buddy HomeCare คู่บั๊ดดี้ระหว่างเด็กที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา และ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องคนดูแล | SE Stories ตอนที่ 4

Buddy HomeCare ธุรกิจเพื่อสังคมที่พยายามพัฒนาโมเดลธุรกิจให้มีศักยภาพเท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะส่งต่อแนวคิดนี้สู่เพื่อนร่วมสังคม ช่วยกันสร้างสังคมใหม่ให้ดีกว่าเดิมไปด้วยกัน

สรุปสาระสำคัญจากงาน SE Night ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?”

สำหรับคนที่กำลังสนใจอยากจะใช้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคม และไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน วันนี้ทาง Social Enterprise Thailand ได้สรุปสาระสำคัญจากงาน SE Night ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?” มาให้คุณได้เรียนรู้สู่ก้าวแรกของการทำ SE ของคุณ