รายงานแผนที่ระบบนิเวศองค์กรตัวกลางในประเทศไทยสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (Thailand Intermediaries Ecosystem Mapping for Social Enterprise)

รายงานแผนที่ระบบนิเวศองค์กรตัวกลางในประเทศไทยสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (Thailand Intermediaries Ecosystem Mapping for Social Enterprise) รายงานแผนที่ระบบนิเวศองค์กรตัวกลางในประเทศไทยสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม

SDG Guidebook คู่มือการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม

SDG Guidebook คู่มือการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องมีการคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ สำหรับความท้าทายที่สังคมเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

𝐒𝐃𝐆 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑: 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐔𝐧𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰” ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ “ความไม่ยั่งยืน” ในประเทศไทย

SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review ฉบับนี้ รวบรวมบทวิเคราะห์เชิงลึกจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยสถานการณ์ “ความไม่ยั่งยืน” ที่สำคัญของประเทศไทย เปิดเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดแล้ว

สรุปมติสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566

การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ที่มีผู้เข้าร่วมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มาหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาพร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

ทำความรู้จัก “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”

รู้จักกับ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของไทย และอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา SE ที่ทำงานประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

สมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม” มาร่วมศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและประโยชน์ของธุรกิจเพื่อสังคม จากเอกสาร สมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

Training for Transformation V

หนังสือ Training for Transformation V เขียนโดย Sally Timmel จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่ทำงานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ หนังสือเล่มนี้มีปรัชญาพื้นฐานว่าเราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น เนื้อหาในหนังสือรวบรวมจากหลากหลายแหล่งข้อมูลและบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในหลักสูตร one-year diploma course ตั้งแต่ปี 2002 แต่ละชุมชนและองค์กรต่างมีความท้าทายและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป

ฟางไทย แฟคทอรี่ ธุรกิจที่ทำให้การทำนาเป็นมากกว่าอาชีพ แต่มันคือวิถีชีวิต | SE STORIES ตอนที่ 17

ฟางไทย ธุรกิจเพื่อสังคมที่ตั้งใจสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือ “ฟางข้าว” เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาฟางข้าวและตอซังในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในฐานะกลไกสำคัญของการกำหนดวาระนโยบายและการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างบูรณาการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573 ผ่านข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบวงจรสุวัฏจักร (virtuous cycle) ระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญทุกระดับ ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

YSEALI Learns

YSEALI เปิดชั้นเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ASEAN SME Academy สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การเริ่มต้นทำธุรกิจ และการขยายกิจการเบื้องต้น หลักสูตรทั้ง 3 นี้ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ

Circular Economy Policy Forum Report 2022

รายงานฉบับนี้รวบรวมและประมวลข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้จากการประชุมหารือภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy Innovation Policy Forum ซึ่งอยู่ในข้อตกลงความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2564 ถึงมีนาคม 2567) “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย)

Global OTOP Thinking Process กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กระบวนการคิดโกลบอลโอทอป กับ 5 ขั้นตอนเน้น ๆ และ 3 ข้อคิดสำคัญในแต่ละขั้น ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิรูปกระบวนคิดคุณ ให้สามารถสร้างความเป็นที่หนึ่งในระดับประเทศ และพัฒนาธุรกิจ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลยุทธ์การตลาด ให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจหลังสถานการณ์โควิดและในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จก้าวไกลไประดับโลก

2021 Asia Social Economy Casebook

รวบรวม 27 ธุรกิจเพื่อสังคมน่าสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แนวทางการสร้าง impact แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

คู่มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการเพื่อสังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และถอดบทเรียนจากองค์ความรู้และประสบการณ์จริง เนื้อหาประกอบด้วย เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคม, การทบทวนรายละเอียดโครงการที่ต้องการประเมิน, แนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสร้างเส้นทางสู่ผลกระทบทางสังคม Social Impact Pathway (SIA), การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (SROI) และแนวทางการเขียนรายงานผลกระทบทางสังคม (SROI Report)

คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

คู่มือการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งรวบรวม 4 เครื่องมือสำหรับ “ทำความเข้าใจ” ชุมชนอย่างครบทุกมิติ, “คัดเลือก” แนวคิดการแก้ไขปัญหาชุมชน, “บอกเล่า” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคณะทำงานและชุมชน และ “ปรับปรุง” การดําเนินงานในชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์