เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) สามารถดาวน์โหลดคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รายเป้าประสงค์) ได้จากบทความนี้

SE.school โรงเรียนออนไลน์สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคม

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์แห่งแรกในไทยเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม เมื่อเรียนจบคอร์สตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP: United Nations Development Programme)

ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

18 ตุลาคม 2562 – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดรับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยองค์กรที่สนใจสามารถยื่นแบบคำขอจดทะเบียนฯได้แล้ว

Youth Co:Lab Thailand Report 2017-2018

This report outlines the structure, elements and tools of activities, and examines the outputs, as well as shares lesson learned from Youth Co:Lab Thailand in 2017-2018. It also catalogues young talents’ innovative solutions that were generated and accelerated during the program. 

บทสัมภาษณ์ Chid Liberty CEO ของ Liberty & Justice (L&J) ที่พิสูจน์ว่า..ธุรกิจแฟชั่นที่เป็นธรรมเปลี่ยนแปลงสังคมได้

ธุรกิจแฟชั่นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร และจะใช้เครื่องมือใดในการวัดผลลัพธ์ทางสังคม… มาติดตามเรื่องราวของ Liberty & Justice (L&J) ไปด้วยกันกับบทความนี้

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้รวบรวมประเด็นจากการเสวนา และเรียบเรียงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม” และ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

“สารบัญปัญหาสังคม” สำหรับคนที่อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี?

School of Changemakers ชวนผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคมมาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คืออะไร

หลังอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะรู้ว่า…ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คืออะไร…คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง….มีคำตอบให้กับหลายคำถามเกี่ยวกับ SE…

สรุปสาระสำคัญจากงานประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN  ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

หนังสือ เราต่างเป็น ‘นักออกแบบ’ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการออกแบบพื้นที่ชีวิตตนเอง พื้นที่ละแวกบ้านหรือย่าน หมู่บ้าน ชุมชนอย่างที่เราร่วมฝันและทำให้นวัตกรรม มุ่งสู่อารยธรรมใหม่ เป็นจริงร่วมกันในท่ามกลางความท้าทายของสังคมที่มีทั้งวิกฤติและโอกาสในแง่วิกฤติ คงนำมาวางเรียงได้ยืดยาว อาทิ ความไม่เสถียรของภูมิอากาศโลกความไม่ปลอดภัยของอาหารและธรรมชาติแวดล้อม เมืองที่ไร้ระเบียบและความสัมพันธ์ของผู้คน สังคมผู้สูงวัยกับความเร่งรีบของเด็กและคนวัยทำงานแต่ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เปิดออกสู่หนทางใหม่ๆ มากมาย ทั้งกระบวนการและรวมถึงเครื่องมือที่ได้แจกแจงวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นในการสร้างเมืองหรือชุมชนแห่งการประสานความร่วมมือ

สรุปการเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ณ ห้อง Library, dtac house ชั้น 32 อาคารจตุรัสจามจุรี โดยมีเนื้อหาซึ่งสรุปจากงานเปิดตัวองค์กร ให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน และกำลังสนใจว่า SE Thailand จะทำอะไร และมีใครเป็นพันธมิตรกลุ่มแรกที่ผนึกกำลังเพื่อร่วมพัฒนาวงการธุรกิจเพื่อสังคมกันบ้าง

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาในหัวข้อ “How to Co-create & Collaborate : ออกแบบทางออกร่วมภาคธุรกิจและภาคสังคม” ภายในงาน SET Social Impact Day 2019

การเสวนาในหัวข้อนี้เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้นำด้านธุรกิจและด้านสังคม เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเสวนาหลักภายในงาน SET Social Impact Day 2019 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

สามพรานโมเดล โมเดลกิจการเพื่อสังคมสำหรับเกษตรกร

สามพรานโมเดลเป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างห่วงโซ่ใหม่ๆระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภคในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจบนฐานของการค้าที่เป็นธรรม

หนังสือ The Founder โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของ 25 ผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคมที่จะเผยให้เห็น Business Model Innovation ซึ่งเกิดจากความสร้างสรรค์ของพวกเขา ความน่าสนใจของผู้ก่อตั้งเหล่านี้ อะไรคือ DNA ของการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บริษัทของเขาเติบโตด้วยแนวคิดที่แตกต่าง

Startup and Change the World: Guide for Young Social Entrepreneurs

คุณเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงและอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม? Guidebook เล่มนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียบรรเจิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นเช่นคุณ!