Thai social enterprises face obstacles to funding despite government support, new study reveals

The research, The State of Social Enterprise in Thailand, commissioned by the British Council and UNESCAP and conducted by the Social Enterprise Thailand Association and the Thailand Development Research Institute with support from Social Enterprise UK, is based on a survey of 146 Thai social enterprises and interviews with government agencies, universities, intermediaries and other organisations representing social enterprises in Thailand.

สรุปประเด็นจากงาน SE NIGHT ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ รู้ลึก รู้จริง ช่องทางระดมทุน สำหรับ SE”

“เงินทุน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ หายากและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในวันนี้พวกเราจะพาไปเรียนรู้ลักษณะที่สำคัญของเงินทุนที่ผู้ประกอบการควรรู้ และถ้าเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะมีช่องทางหาทุนอย่างไรในการประกอบกิจการ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้มากมายพร้อมให้คุณได้อ่านและเรียนรู้ไปด้วยกัน

รายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (State of Social Enterprise in Thailand)

รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประโยชน์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการออกแบบมาตรการที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย และการตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าว ผลจากการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็น “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  กำหนดให้กิจการที่ประสงค์จะจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้ยื่นคำขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนของสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันมีการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เรียบร้อยแล้วมีรายนามดังนี้

หนังสือ SE 100: หลากหลายแนวคิดกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก

หลากหลายแนวคิดกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก กับ 100 กิจการเพื่อสังคมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณกล้าคิด ทำ เพื่อสร้างสรรค์สังคม

รายงาน ALL ABOUT CSR: SET50 กับ การทำ CSR ในช่วงปี 2560-2562 โดย Cheewid

All about CSR เล่มนี้ จะพาคุณไปไปรู้จักกับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม CSR และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการทำ CSR ของบริษัทต่างๆ ในช่วงปี 2560-2562

Business Model สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม มีอยู่จริงหรือ?

การเริ่มต้นทำ ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise นั้น มักเริ่มต้นจาก passion ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม โดยหลาย ๆ คนอาจไม่ได้คิดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไร บางท่านอาจรู้สึกผิดที่จะแสวงหากำไรจากการทำธุรกิจเหล่านี้ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การสร้าง business model นั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง impact ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากที่สุด

เทคนิคการทำ Pitch Deck นำเสนอผลงาน Social Innovation

Disrupt Ignite ได้รวบรวมส่วประกอบสำคัญที่ควรมีใน Pitch Deck แบบ SE โดยได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ตรงของทีมงาน Disrupt ข้อแนะนำจาก กสศ. จาก SE ชื่อดังในไทย และจากคลังความรู้ของ SE School และ ChangeFusion รวมถึงศึกษาจาก SE pitching งานแข่งขันต่าง ๆ

คู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานร่วมกันเพื่อเด็ก โดย UNICEF

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM เป็นแนวทางการยกระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางในชุมชนการพัฒนาและชุมชนการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในประเทศที่ยูนิเซฟทำงาน

สารบัญเนื้อหาสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ช่วงสถานการณ์ COVID-19

สรุปเนื้อหาทั้งหมดแบ่งตามประเภท 1) การสนับสนุน 2) เสริมความรู้การจัดการวิกฤตสำหรับ SE 3) เสริมความรู้เกี่ยวกับ SE ระหว่าง work from home

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงาน “UpImpact by Banpu Champions for Change เติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในยุค Never Normal”

เมื่อวันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2563 ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงาน “UpImpact by Banpu Champions for Change เติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในยุค Never Normal” ซึ่งทางสมาคมฯได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้มากมายพร้อมให้คุณได้อ่านและเรียนรู้ไปด้วยกัน

สรุปสาระสำคัญจากงาน “ติดปีกให้ SE วิสาหกิจเพื่อสังคม”

สรุปประเด็นจากงาน “ติดปีกให้ SE วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจากธุรกิจเพื่อสังคม (SE) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมกว่า 30 องค์กร เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาแนวทางการส่งเสริม SE ที่เหมาะสมต่อไป