Circular Economy Policy Forum Report 2022

รายงานฉบับนี้รวบรวมและประมวลข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้จากการประชุมหารือภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy Innovation Policy Forum ซึ่งอยู่ในข้อตกลงความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2564 ถึงมีนาคม 2567) “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย)

Global OTOP Thinking Process กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กระบวนการคิดโกลบอลโอทอป กับ 5 ขั้นตอนเน้น ๆ และ 3 ข้อคิดสำคัญในแต่ละขั้น ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิรูปกระบวนคิดคุณ ให้สามารถสร้างความเป็นที่หนึ่งในระดับประเทศ และพัฒนาธุรกิจ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลยุทธ์การตลาด ให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจหลังสถานการณ์โควิดและในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จก้าวไกลไประดับโลก

2021 Asia Social Economy Casebook

รวบรวม 27 ธุรกิจเพื่อสังคมน่าสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แนวทางการสร้าง impact แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

คู่มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการเพื่อสังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และถอดบทเรียนจากองค์ความรู้และประสบการณ์จริง เนื้อหาประกอบด้วย เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคม, การทบทวนรายละเอียดโครงการที่ต้องการประเมิน, แนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสร้างเส้นทางสู่ผลกระทบทางสังคม Social Impact Pathway (SIA), การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (SROI) และแนวทางการเขียนรายงานผลกระทบทางสังคม (SROI Report)

คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

คู่มือการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งรวบรวม 4 เครื่องมือสำหรับ “ทำความเข้าใจ” ชุมชนอย่างครบทุกมิติ, “คัดเลือก” แนวคิดการแก้ไขปัญหาชุมชน, “บอกเล่า” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคณะทำงานและชุมชน และ “ปรับปรุง” การดําเนินงานในชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์

More in Common: The Global State of Social Enterprise

รายงานการศึกษาความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจเพื่อสังคมฉบับแรก ซึ่งเก็บข้อมูลและรวบรวมกรณีศึกษาจาก 27 ประเทศทั่วโลกในระยะเวลากว่า 5 ปี รวมทั้งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาตั้งแต่ปี 2563 นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเรื่องการประกอบการในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลาย ความเหมือน-ความแตกต่าง เทรนด์ธุรกิจ และความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรตัวกลางที่ส่งเสริมระบบนิเวศนี้

หนังสือ “มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์: SOFT POWER เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หนังสือ “มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์: SOFT POWER เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดาวน์โหลดฟรี

NIA Academy

ชี้เป้า 3 หลักสูตรออนไลน์เรียนฟรีจาก NIA Academy ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณด้วยนวัตกรรม พร้อมผ่านคุณสมบัติเพื่อยื่นขอรับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสูงสุด 5,000,000 บาท!

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ศึกษาข้อมูล กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน พ.ศ.2564 และสามารถสแกนอ่านกฎกระทรวง (ฉบับเต็ม) ได้แล้ว!

M-Pesa โมบายล์แบงก์กิ้ง “ขวัญใจ” คนจน

M-Pesa ธุรกิจเพื่อสังคมจากประเทศเคนยา กับบริการโมบายล์แบงก์กิ้งยุคแรกเริ่มที่แก้ปัญหาการเข้าถึงบริกการธุรกรรมทางการเงิน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนในแอฟริกา

d.light Design แสงสว่างจากพลังโซลาร์ที่พลิกชีวิตคนไร้ไฟฟ้าทั่วโลก

d.light Design ผู้จัดหาแสงสว่าง จากแหล่งพลังงานสะอาด ที่สว่าง ปลอดภัยและราคาย่อมเยาสำหรับคนทั่วโลก แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งพลังงานพื้นฐานอย่างไฟฟ้า และเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วกว่า 76 ล้านคนทั่วโลก

Sanergy เมื่อเรื่อง “ขี้ๆ” มีค่าดั่งทองคำ

Sanergy กับการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องสุขอนามัย การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่สิ่งปฏิกูล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสังคมครั้งนี้สร้างกำไรได้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกุศล ด้วยบริการห้องน้ำสาธารณะภายใต้แบรนด์ Fresh Life

BetterWorldBooks.com เว็บไซต์ที่ทำให้หนังสือที่ถูกทิ้งได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

กิจการเพื่อสังคมแบบแสวงกำไรนี้ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2002 เป็นร้านหนังสือใช้แล้วออนไลน์ที่หาบ้านใหม่ให้หนังสือมาแล้วกว่า 267 ล้านเล่ม รวมทั้งจัดสรรกำไรเพื่อสนับสนุนกองทุนการเรียนรู้หนังสือ (literacy) และห้องสมุดในประเทศยากไร้ทั่วโลก
กิจการเพื่อสังคมแบบแสวงกำไรนี้ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2002

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA

สำหรับคนที่อยากเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ขอแนะนำหนังสือชุดทั้ง 4 Stages ของ STEAM4INNOVATOR ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลักสูตรแบบเข้มข้น เจาะลึกรายละเอียดตั้งแต่ Stage 1 ถึง Stage 4 เสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนวัตกร

Interface กับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ผู้นำด้านการผลิตพรมแบบแผ่น (Modular Carpet) อันดับหนึ่งของโลก หนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยกย่องว่า “ยั่งยืน” เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก กับเป้าหมายสำคัญ Mission Zero ที่ตั้งเป้าว่า Interface จะต้องไม่มีผลกระทบภายนอกด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม