ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  ที่ได้มีกิจการยื่นคำขอจดทะเบียน และนายทะเบียนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเรียบร้อย มีรายนามดังนี้

Business for Good: Maximizing the Value of Social Enterprises in Asia

รายงาน “Business for Good: maximizing the value of social enterprises in Asia”  โดย Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ที่ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ ChangeFusion ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการสำรวจข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทย

หนังสือ “นวัตนคร” หรือ “City of Innovation” โดย NIA

หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนมุมมองต่อย่านนวัตกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ โดย NIA หวังว่าภาพถ่ายและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น ได้นําไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมต่อไปข้างหน้า

ลังกาสุกะโมเดล โครงการในพื้นที่ชายแดนใต้ของเภสัชกรหญิงผู้แก้ปัญหาสังคมด้วยยาสมุนไพร

บนความแตกต่างของเขตแดน เชื้อชาติ ศาสนา ลังกาสุกะโมเดลเริ่มต้นปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความภาคภูมิใจ และสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) สามารถดาวน์โหลดคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รายเป้าประสงค์) ได้จากบทความนี้

SE.school โรงเรียนออนไลน์สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคม

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์แห่งแรกในไทยเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม เมื่อเรียนจบคอร์สตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP: United Nations Development Programme)

ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

18 ตุลาคม 2562 – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดรับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยองค์กรที่สนใจสามารถยื่นแบบคำขอจดทะเบียนฯได้แล้ว

Youth Co:Lab Thailand Report 2017-2018

This report outlines the structure, elements and tools of activities, and examines the outputs, as well as shares lesson learned from Youth Co:Lab Thailand in 2017-2018. It also catalogues young talents’ innovative solutions that were generated and accelerated during the program. 

บทสัมภาษณ์ Chid Liberty CEO ของ Liberty & Justice (L&J) ที่พิสูจน์ว่า..ธุรกิจแฟชั่นที่เป็นธรรมเปลี่ยนแปลงสังคมได้

ธุรกิจแฟชั่นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร และจะใช้เครื่องมือใดในการวัดผลลัพธ์ทางสังคม… มาติดตามเรื่องราวของ Liberty & Justice (L&J) ไปด้วยกันกับบทความนี้

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้รวบรวมประเด็นจากการเสวนา และเรียบเรียงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม” และ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

“สารบัญปัญหาสังคม” สำหรับคนที่อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี?

School of Changemakers ชวนผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคมมาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คืออะไร

หลังอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะรู้ว่า…ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คืออะไร…คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง….มีคำตอบให้กับหลายคำถามเกี่ยวกับ SE…

สรุปสาระสำคัญจากงานประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN  ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

หนังสือ เราต่างเป็น ‘นักออกแบบ’ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการออกแบบพื้นที่ชีวิตตนเอง พื้นที่ละแวกบ้านหรือย่าน หมู่บ้าน ชุมชนอย่างที่เราร่วมฝันและทำให้นวัตกรรม มุ่งสู่อารยธรรมใหม่ เป็นจริงร่วมกันในท่ามกลางความท้าทายของสังคมที่มีทั้งวิกฤติและโอกาสในแง่วิกฤติ คงนำมาวางเรียงได้ยืดยาว อาทิ ความไม่เสถียรของภูมิอากาศโลกความไม่ปลอดภัยของอาหารและธรรมชาติแวดล้อม เมืองที่ไร้ระเบียบและความสัมพันธ์ของผู้คน สังคมผู้สูงวัยกับความเร่งรีบของเด็กและคนวัยทำงานแต่ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เปิดออกสู่หนทางใหม่ๆ มากมาย ทั้งกระบวนการและรวมถึงเครื่องมือที่ได้แจกแจงวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นในการสร้างเมืองหรือชุมชนแห่งการประสานความร่วมมือ