สมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

สมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม” มาร่วมศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและประโยชน์ของธุรกิจเพื่อสังคม จากเอกสาร สมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

ทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของธุรกิจเพื่อสังคมในปี พ.ศ.2573 รวมถึงวิธีการในการสร้างและพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคม สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตัวอย่าง SE Study case จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอื่น ๆ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสาร