SE Thailand

SE Thailand
ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

What We Do

Membership

พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบและทำงานในประเด็นที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผู้สนใจในธุรกิจเพื่อสังคมด้วย

Value Creation

พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน และอื่นๆ

Knowledge sharing

สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

partnership

พัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Who Can Get Involved

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร SE Thailand พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

ธุรกิจเพื่อสังคม
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรที่นำไปใช้ลงทุนทางสังคม และขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมต่อไปอย่างไม่รู้จบ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทเอกชน
องค์กรผู้ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมและผลลัพธ์ของการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านจุดแข็งและการดำเนินงานของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป
ผู้ใส่ใจประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการพบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน อยากหาไอเดียหรือริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองและพร้อมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ
SE Thailand พร้อมร่วมมือและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับนานาประเทศ และผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และอื่นๆ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนฯลฯ ผู้สนใจประสานความร่วมมือให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

TESTIMONIAL

Become a member of
SE THAILAND

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยพร้อมรับสิทธิประโยชน์เพื่อเสริม
ศักยภาพให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

สมัครสมาชิก SE Thailand

Partner with us

SE Thailand ร่วมมือกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเติบโต
และสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดต่อเป็นพันธมิตร

News

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

เชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังสิ่งควรรู้รวมถึงประโยชน์ที่สร้างผลดีต่อองค์กรและผู้ประกอบการ ในกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในภาคตะวันออก ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ได้ในกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ สู่สุดยอดนักปิดการขายในโลกดิจิทัล 

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Startup’s guide โครงการที่จะ “ช่วย” ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้นำสินค้าและบริการออกไปทดสอบตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าและสร้าง Product-Market Fit 

FRIEND OF SEs