SE Thailand

SE Thailand
ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

What We Do

Membership

พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบและทำงานในประเด็นที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผู้สนใจในธุรกิจเพื่อสังคมด้วย

Value Creation

พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน และอื่นๆ

Knowledge sharing

สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

partnership

พัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Who Can Get Involved

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร SE Thailand พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

ธุรกิจเพื่อสังคม
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรที่นำไปใช้ลงทุนทางสังคม และขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมต่อไปอย่างไม่รู้จบ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทเอกชน
องค์กรผู้ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมและผลลัพธ์ของการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านจุดแข็งและการดำเนินงานของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป
ผู้ใส่ใจประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการพบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน อยากหาไอเดียหรือริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองและพร้อมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ
SE Thailand พร้อมร่วมมือและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับนานาประเทศ และผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และอื่นๆ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนฯลฯ ผู้สนใจประสานความร่วมมือให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

TESTIMONIAL

Become a member of
SE THAILAND

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยพร้อมรับสิทธิประโยชน์เพื่อเสริม
ศักยภาพให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

สมัครสมาชิก SE Thailand

Partner with us

SE Thailand ร่วมมือกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเติบโต
และสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดต่อเป็นพันธมิตร

News

กองทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

สำนักงานนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้เสนอโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหัวข้อที่ กสศ. กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสนับสนุนการดำเนินนโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อโครงการ

Snowball 2020

เชิญผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SNOWBALL 2020 – IMPACT INCUBATION PROGRAM

SNOWBALL IMPACT INCUBATION PROGRAM โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม Snowball สนับสนุน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Impact Ventures) ที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาองค์กรให้มีโมเดลการทำงานชัดเจน กำลังหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปพร้อมกับการดำเนินการอย่างยั่งยืน

Challenge Project by DIProm – BMC for New Normal

อัพเดทความรู้แบบเต็มๆ กับการให้องค์ความรู้ชุดใหม่เพื่อการทำธุรกิจยุค New Normal กับโค้ชชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 11 ราย 10 วิชา รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง

“NEC Perfect Pitch พิชิตแหล่งทุน” โครงการเพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวไกลในระดับสากล

พบกับสุดยอดคอร์สเรียนออนไลน์ ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้เติบโตก้าวทันยุคสมัย ด้วยบทเรียนที่ทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด ตั้งใจคัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบการทุกท่าน

FRIEND OF SEs