ทำความรู้จัก “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”

ชวนมารู้จักกับ  “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา SE ที่ทำงานประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้ เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการยอมรับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
  2. กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น
  3. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
  4. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

คลิกที่นี่เพื่อรู้จักกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มากขึ้น


ขอบคุณที่มา : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า