สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม  Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand) สนับสนุนประเภท: สมาคม

SE Thailand พร้อมให้การสนับสนุนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ ร่วมสร้างต้นทุนความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและทรัพยากรต่าง ๆ ได้ โดยสนับสนุนทั้งการริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมใหม่ และต่อยอดกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้ว

ประเภทการสนับสนุน SE ของ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม  Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

Share