สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA) สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ในประเทศ NIA ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ทุกรูปแบบ ทั้งที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน รวมถึงนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทการสนับสนุน SE ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)

Share