ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center)

ระยะการเติบโตของ SE ที่ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม  Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center) สนับสนุนประเภท: สถาบันการศึกษา

Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center) เป็นศูนย์กลางของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม มุ่งสร้างการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเริ่มจากการมีความคิดหรือไอเดียในการผลิตสินค้าจากนั้นก็ต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าก่อนนำเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค

ประเภทการสนับสนุน SE ของ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม  Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE Center)

Share