สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy

ระยะการเติบโตของ SE ที่ สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy สนับสนุนประเภท: สถาบันการศึกษา

SEDA เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประเภทการสนับสนุน SE ของ สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy

Share