สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย Social Value Thailand

ระยะการเติบโตของ SE ที่ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย Social Value Thailand  สนับสนุนประเภท: สมาคม

Social Value Thailand เปิดตัวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

ประเภทการสนับสนุน SE ของ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย Social Value Thailand

Share