สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation

ระยะการเติบโตของ SE ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation สนับสนุนประเภท: หน่วยงานภาครัฐ

สสส. เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเปรียบได้กับ “น้ำมันหล่อลื่น” ที่คอยหนุนฟันเฟืองทุกส่วนสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ สสส.ยังมีความพร้อมเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพ แก่ภาคีเครือข่ายที่สำคัญ เสริมทัพการทำงานเชิงสุขภาพผ่านการเชื่อมประสานองค์กร และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันออกแบบกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

ประเภทการสนับสนุน SE ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation

Share