มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Foundation

ระยะการเติบโตของ SE ที่ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Foundation สนับสนุนประเภท: มูลนิธิ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานและชุมชนที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา โดยไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประเภทการสนับสนุน SE ของ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Foundation

Share