มูลนิธิเพื่อคนไทย Khonthai Foundation

ระยะการเติบโตของ SE ที่ มูลนิธิเพื่อคนไทย สนับสนุนประเภท: มูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อ”คนไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ “องค์กรตัวกลาง” (Intermediary Organizations) ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่าง ๆ พร้อมกับเสริมสร้างพลัง “พลเมือง” ให้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี “กลไกความร่วมมือร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากร ทั้งทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี นอกจากนั้น ยังมี “กลไกเพื่อการลงทุนทางสังคม” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม เครือข่ายผู้ประกอบการสังคม รวมทั้งประชาชน ได้แก่ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม สนับสนุนทุนเงินแก่กลไกต่างๆ ตามแต่กรณีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ประเภทการสนับสนุน SE ของ มูลนิธิเพื่อคนไทย

Share