เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสมาชิก

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสมาชิก
กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเริ่มทำการกรอกใบสมัคร ดังนี้
*สแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพให้ชัดเจน ก่อนอัพโหลดเอกสาร ระบบรองรับไฟล์ jpg, png, pdf

สมาชิกสามัญ – องค์กร

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลเป็นผู้กระทำการแทนองค์กรในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ตามแบบฟอร์มของสมาคม

หากผู้กรอกใบสมัครไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในองค์กร ต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วยสำหรับการประสานงานกับสมาคม ได้แก่ การสมัครสมาชิกการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ฯลฯ (จะต้องดำเนินการโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทน)
Logo องค์กร (หากมี)
สำเนาเอกสารหรือสื่อต่างๆ ที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ชัดเจน หรือมติประชุมกรรมการบริษัทด้านการขยายการลงทุนและกิจกรรมของบริษัทด้านการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ทางสังคมอย่างชัดเจน (หากมี)
รายงานประจำปีหรือเอกสารสรุปผลงานองค์กร (หากมี)
แผนธุรกิจหรือแผนงานกลยุทธ์ขององค์กร (หากมี)

เพื่อแสดงถึงที่มาของรายได้และแนวทางการนำรายได้/กำไรไปสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ทางสังคม โดยท่านสามารถใช้เอกสารที่องค์กรมีอยู่แล้วเดิม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากสมาคมฯ เพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอ
เอกสารแสดงถึงผลลัพธ์ทางสังคมขององค์กร (หากมี)

เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยท่านสามารถใช้เอกสารที่องค์กรมีอยู่แล้วเดิม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารจากสมาคมฯ เพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอ

สมาชิกสมทบ – บุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
Logo องค์กร (หากมี)

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้