คุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ

คุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ

สมาชิกสามัญ – องค์กร

สถานะ

  • เป็นองค์กรนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

นโยบายการบริหารการเงิน:

  • มีการนำรายได้ และ/หรือ ผลกำไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ขยายธุรกิจ หรือสำรองใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเพื่อนำสู่โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือขยายผลกระทบทางสังคม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางสังคม:

  • เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งขององค์กร และ/หรือเอกสารของบริษัทที่ปรากฎต่อสาธารณะ หรือ
  • เป็นองค์กรที่มีความสนใจการด้านธุรกิจเพื่อสังคม และมีความตั้งใจที่จะใช้แนวทางธุรกิจเพื่อสังคมในการดำเนินกิจการ/โครงการ    

ผลลัพธ์ทางสังคม:

  • มีแนวทางการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและการดำเนินกิจการที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้    

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส:

  • มีการจัดทำเอกสารการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย และผลการดำเนินงานเปิดเผยกับสาธารณะ และยินยอมที่จะแสดงเอกสารกับสาธารณะเพื่อแสดงข้อมูลคุณลักษณะของกิจการหากมีการร้องขอ
  • เป็นองค์กรที่ไม่มีประวัติฉ้อโกง หรือการทุจริตใด ๆ โดยการรับรองของผู้สมัคร และการตรวจสอบในขอบเขตที่สมเหตุสมผลของคณะกรรมการคัดกรองเอง หากมีเหตุที่ต้องตรวจสอบ

สมาชิกสมทบ – บุคคล

สถานะ

  • บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มุ่งสร้างธุรกิจเพื่อสังคม หรือมีความสนใจด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือต้องการสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อสังคม
  • อาจมีโครงการ/องค์กรที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส:

  • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้