ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ผู้สมัครขอรับรองว่าการข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ หากสมาคมฯ พบว่ามีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือมีการปกปิดข้อมูลที่มีความสำคัญในการพิจารณาการรับสมัครสมาชิก สมาคมฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอดการรับสมัครสมาชิก และ/หรือการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้ทันที    
  • ผู้สมัครรับทราบว่าการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสมาคมฯ แต่เพียงผู้เดียว และผลการพิจารณาของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด    
  • ผู้สมัครรับทราบว่าสมาคมฯ มีสิทธิในการติดต่อองค์กรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่อาจเป็นประโยชน์กับสมาคมฯ   ผู้สมัครอนุญาตให้สมาคมฯ มีสิทธิในการนำข้อมูลในใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ รายละเอียดการสมัคร ภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ    

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้