SE Thailand and GSB

สินเชื่อธุรกิจเพื่อสังคมจากธนาคารออมสิน ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

ธนาคารออมสินพร้อมหนุน ปล่อยกู้ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมเข้าถึงแหล่งทุน ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ให้สมาชิกสมาคมฯเข้าถึงสินเชื่อพิเศษสำหรับ SE

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

พบกับ กิจรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM ด้วย 2 Workshops ที่จะทำให้ คุณมีแนวคิดและวิธีการในการ “สร้างประสบการณ์ลูกค้า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ” ด้วย การออกแบบบริการ และ บริการภิวัฒน์ (Service Design & Servitization)