สินเชื่อธุรกิจเพื่อสังคมจากธนาคารออมสิน ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

SE Thailand and GSB

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินกับบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เพื่อสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอีกโครงการหนึ่ง โดยความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับกิจการให้สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

“โดยธนาคารออมสิน จะดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการ เช่น จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Start up โดยให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมในการเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนสมาชิกฯ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือได้เกิดขึ้นแล้ว โดยธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับโครงการโดยเฉพาะได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ ออมสินขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจการ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย มีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี (ปัจจุบัน MOR ของธนาคารฯ = 5.995%) และเงินกู้ระยะยาวให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้น คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ปีที่ 3-10 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารฯ = 6.150%) ทั้งนี้หากวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส่วนวงเงินกู้ 3-10 ล้านบาท สามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ และขณะนี้ได้มีการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมไปแล้ว รวมกว่า 17 ล้านบาท และในอนาคตจะได้มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายวิทัย กล่าว

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand Association: SE Thailand) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE Thailand มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสมาชิกกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินครั้งนี้ จะทำให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัว เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพราะที่ผ่านมาปัญหาสำคัญข้อหนึ่งของธุรกิจเพื่อสังคมคือ ปัญหาทางการเงินและการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน การมีสถาบันการเงินเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เดินต่อไปได้ ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ โดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านธุรกิจเพื่อสังคมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ การจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน หรือสนับสนุนให้ธนาคารได้เข้าร่วมในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การจัดอบรม และการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและบริการของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น” ม.ล.ดิศปนัดดา กล่าว


หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

สมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้เลยที่https://www.sethailand.org/membership

ขอบคุณที่มา: โพสต์ทูเดย์

Share