นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต้อนรับสู่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (“SE Thailand”) SE Thailand เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีความตั้งใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่า SE Thailand ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ท่านมีสิทธิอย่างไร และกฎหมายคุ้มครองท่านอย่างไรบ้าง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 1. ข้อมูลที่สำคัญและ SE Thailand เป็นใคร
 2. ข้อมูลที่ SE Thailand เก็บเกี่ยวกับท่าน
 3. ข้อมูลของท่านถูกเก็บอย่างไร
 4. ข้อมูลของท่านได้รับการประมวลผลอย่างไร
 5. ความปลอดภัยของข้อมูล
 6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
 7. สิทธิทางกฎหมายของท่าน

1. ข้อมูลที่สำคัญและ SE Thailand เป็นใคร
วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประสงค์จะให้ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับ การเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (“SE Thailand”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านอาจให้ผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม รับข่าวสาร หรือบริการอื่นใด นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผู้เยาว์ และ SE Thailand ไม่มีความประสงค์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ร่วมกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายการประมวลผลอื่น ๆ ที่ SE Thailand อาจจัดทำขึ้นสำหรับโอกาสต่าง ๆ เมื่อเราต้องเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เสริมนโยบายและประกาศอื่น ๆ และไม่ประสงค์จะใช้บังคับแทนนโยบายและประกาศเหล่านั้น

ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

SE Thailand เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (อาจเรียกว่า “เรา” ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย)

เราได้แต่งตั้งผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึงการร้องขอใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้อมูลในการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

อีเมล: info@sethailand.org
ที่อยู่: สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 1875/1 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 062-079-3232

ท่านมีสิทธิในการแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) อย่างไรก็ตาม เราประสงค์จะได้รับโอกาสในการแก้ไขความกังวลของท่าน ก่อนที่ท่านจะแจ้งต่อ สคส. จึงขอความกรุณาท่านติดต่อเราในทันทีที่มีข้อข้องใจประการใด

หน้าที่ของท่านในการแจ้งเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

เราประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กรุณาแจ้งเราหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอินส์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ภายนอก การกดลิงก์หรือยอมให้มีการเชื่อมโยงไปภายนอกนั้นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอก เก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่ควบคุมเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชม


2. ข้อมูลที่ SE Thailand เก็บเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ และไม่รวมถึงข้อมูลที่การระบุตัวตนได้ถูกลบออกแล้ว

เราอาจเก็บ ใช้ รวบรวม และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งเราได้จัดหมวดหมู่ ดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเกิด และเพศ
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ได้แก่ กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม บริการที่ท่านใช้ ความสนใจของท่าน ความชอบของท่าน ผลตอบรับ และผลสำรวจ ภาพถ่ายและวิดีโอการเข้าร่วมงานของท่าน
 • ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน สินค้าและบริการ
 • ข้อมูลทางด้านการตลาดและการสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์ของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากเรา และบุคคลภายนอก และการตั้งค่าด้านการสื่อสารของท่าน

นอกจากนี้ เรายังเก็บและเผยแพร่ข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติ หรือข้อมูลประชากร ข้อมูลภาพรวมอาจรวบรวมขึ้นจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสัดส่วนของผู้ใช้เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรามีการรวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลภาพรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราจะดูแลข้อมูลนั้นในฐานะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้


3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บได้อย่างไร

เรามีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากท่านผ่านทาง

 • การติดต่อสื่อสารโดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลกับเราโดยการกรอกแบบฟอร์ม หรือผ่านการสื่อสารกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้กับเราในโอกาสดังต่อไปนี้
  • สมัครเป็นสมาชิกของเรา
  • สมัครเป็นผู้ให้คำปรึกษาของเรา
  • สมัครเข้าร่วมโครงการของเรา
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือรับข่าวสารจากเรา
  • ขอให้เราส่งข้อมูลให้คุณ
  • เข้าร่วมงาน การแข่งขัน หรือการสำรวจ
  • ให้ความเห็นกับเรา หรือติดต่อเรา
 • บุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะดังต่อไปนี้
  • ผู้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น Google
  • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สิ่งตีพิมพ์ออนไลน์

4. ข้อมูลของท่านได้รับการประมวลผลอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ PDPA หรือกฎหมายอื่นอนุญาตให้ทำได้ โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในโอกาสดังต่อไปนี้

 • เมื่อเราให้บริการแก่ท่าน ตามที่เรากำลังจะให้ความตกลง หรือได้ตกลงกับท่าน ซึ่งหมายความว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็น ในการปฏิบัติตามบริการหรือข้อตกลงซึ่งท่านเข้าเป็นคู่ความตกลง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านก่อนการตกลงด้านบริการหรือตามสัญญา หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นแล้ว จะทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้
 • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์หรือสิทธิพื้นฐานของท่านไม่อยู่เหนือกว่าประโยชน์ดังกล่าว ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหมายความถึงประโยชน์ของเราในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด เราพิจารณาและสร้างสมดุลระหว่างผลกระทบ (ทั้งบวกและลบ) ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและสิทธิของท่าน ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกิจการที่ผลกระทบต่อท่านมีสูงกว่าประโยชน์ที่เราได้รับ (เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเราต้องปฏิบัติตาม หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลว่าเราประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่านอย่างไรในกิจการหนึ่ง ๆ
 • เมื่อเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว จะทำให้เราละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

โดยทั่วไป เราไม่ใช้ความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แม้ว่าเราอาจจะมีการขอความยินยอมจากท่านในบางกรณี หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ SE Thailand หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความสนใจของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ info@sethailand.org หรือโทร 062-079-3232

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในตารางด้านล่างเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่เราจะอ้างอิงในการใช้ เราได้ระบุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเท่าที่สามารถทำได้ด้วย

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กรุณาติดต่อเราหากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการใช้ฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานตามตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์/กิจกรรมฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่ ผู้ติดต่อใหม่ ฯลฯปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการแก่ท่าน
เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ เงื่อนไข หรือนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล1) ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการแก่ท่าน
2) จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
3) จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย และรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)
1) เพื่อส่งเนื้อหาข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง และประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของเรา
2) เพื่อสร้างความตระหนักและนำเสนอธุรกิจเพื่อสังคมต่อสาธารณะ
3) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การสำรวจ ฯลฯ
1) ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการแก่ท่าน
2) จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย และศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก)
เพื่อจัดการองค์กร และเว็บไซต์ (รวมถึง การแก้ปัญหาต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การช่วยเหลือ การรายงานและโฮสต์ข้อมูล)1) จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการองค์กร)
2) จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ซึ่งได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะขอความยินยอมจากคุณเสมอ หาก PDPA กำหนดให้ดำเนินการเช่นนั้น

ข้อมูลข่าวสารจากเรา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสันนิษฐานความต้องการหรือความสนใจของท่าน สิ่งนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจว่าบริการใดของเราจะเหมาะสมกับท่าน

ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราหากท่านได้แสดงความจำนงในการขอข้อมูลหรือใช้บริการจากเรา หรือเคยเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของเรา และท่านยังไม่ได้แสดงความจำนงที่จะเลิกรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับ SE Thailand หรือต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสาร กรุณาติดต่อ info@sethailand.org / 062-079-3232

การแจ้งความจำนงไม่รับข้อมูลข่าวสารของท่าน ไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเราและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การเข้าร่วมกิจกรรมของเรา

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา การประกวดแข่งขัน ฯลฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เราอาจมีการบันทึกภาพ และ/หรือวิดีโอของท่าน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงานต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพของท่าน กรุณาแจ้งที่ info@sethailand.org / 062-079-3232 หรือปิดกล้องของท่านในขณะเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามหน้าที่ของเรา ดังนั้น เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา หากเป็นการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เราจะขอความยินยอมของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ในเหตุการณ์ที่ SE Thailand มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก SE Thailand จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกนั้นจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้น เว้นแต่เราจะได้พิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นสำหรับเหตุอื่น และเหตุนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิม หากท่านต้องการคำอธิบายว่าเราประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ใหม่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมอย่างไร กรุณาติดต่อเรา

หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายฐานทางกฎหมายที่ให้อำนาจเราในการทำเช่นนั้น

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่ทราบหรือไม่ยินยอม ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎข้างต้น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ทำหรืออนุญาตให้ทำได้


5. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ ถูกใช้ หรือเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับพนักงานของเรา ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูล บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของเรา และมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ

เรามีขั้นตอนในการจัดการกับกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านและผู้กำกับดูแลทราบถึงการละเมิดดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น

แม้ว่า SE Thailand พยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกลไกทางเทคนิค ร่วมกับการจัดการของพนักงานของเรา ในการจำกัดสิทธิการเข้าถึง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต SE Thailand ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและความลับในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากเหตุทุกประการที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยคุกคามจากไวรัส และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยี ติดตั้งไฟร์วอลเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของท่านจากภัยหรือการขโมยข้อมูล นอกจากนี้เราแนะนำให้ท่านติดตามบัญชีของท่านเป็นประจำ (เช่น เงินคงเหลือ วันที่ทำธุรกรรม) และรักษาสถานะทางการเงินให้เป็นความลับ


6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่เราต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูลนั้น ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎต่าง ๆ ภาษี บัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยาวนานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในกรณีที่มีการร้องเรียน และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดข้อโต้แย้งขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเราและท่าน

โดยปกติ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ถึง 2 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ติดต่อเรา ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราพิจารณาจากปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดจากอันตรายของการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และความสามารถของเราในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วยวิธีอื่น ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎต่าง ๆ ภาษี บัญชี หรือความจำเป็นอื่น ๆ

ท่านสามารถติดต่อเรา หากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลของท่านได้ในบางกรณี โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างในส่วน “สิทธิทางกฎหมายของท่าน”

ในบางสถานการณ์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยหรือสถิติ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบอีก


7. สิทธิทางกฎหมายของท่าน

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษา และตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลลของท่านที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยเราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านให้กับเรา
 • ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีเหตุอันควรในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำเร็จแล้ว (โปรดศึกษาด้านล่าง) เมื่อท่านได้ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล และเราไม่มีสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย หรือเมื่อเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อเราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎในระดับท้องถิ่น โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถทำตามคำขอการลบข้อมูลของท่านได้ทุกกรณี เนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ท่านมีคำขอหากสามารถทำได้
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเราใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลอื่น) และมีสถานการณ์เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ท่านประสงค์จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูล อันเนื่องมาจากท่านรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพของท่าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาดทางตรง ในบางกรณี เราอาจแสดงให้ท่านเห็นว่าเรามีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมีน้ำหนักยิ่งกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการจัดตั้ง ใช้ หรือรักษาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อท่านต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  • เมื่อการใช้ข้อมูลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น
  • เมื่อท่านประสงค์ให้เรารักษาข้อมูลไว้แม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นในการรักษาข้อมูลนั้นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้ง ใช้ และรักษาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของท่าน
  • เมื่อท่านคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราต้องตรวจสอบก่อนว่ามีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลซึ่งมีน้ำหนักกว่าข้อคัดค้านของท่านหรือไม่
 • ขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เราจะจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่าน หรือบุคคลภายนอกที่ท่านแจ้งไว้ ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ ใช้กันเป็นการทั่วไป และสามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อได้ ทั้งนี้ สิทธิประการนี้จะใช้ได้กับเฉพาะกับข้อมูลที่ท่านได้ให้เราผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลกับเรา หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลนั้นในการให้บริการตามสัญญากับท่าน
 • ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลนั้นบนฐานความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมนี้จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการถอน เมื่อท่านถอนความยินยอมแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่ท่านถอนความยินยอม

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิข้อใดก็ตามข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่ info@sethailand.org / 062-079-3232

เราไม่คิดค่าธรรมเนียมในกรณีปกติ

ท่านไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือการใช้สิทธิประการอื่นของท่าน) อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะทำตามความประสงค์ของท่านในกรณีเช่นนั้น

สิ่งที่เราอาจต้องการจากท่าน

เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือใช้สิทธิประการอื่นของท่าน) ขั้นตอนนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิรับข้อมูล เราอาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่าน เพื่อให้การตอบกลับคำขอของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบกลับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายภายใน 1 เดือน ในบางกรณี เราอาจใช้เวลามากกว่า 1 เดือน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือมีปริมาณมาก ในกรณีเช่นนี้ เราจะแจ้งและรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบ

Share