สมัครสมาชิกสามัญ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้กรอกใบสมัคร

ข้อมูลองค์กร

0/180
*ดูคำนิยามของแต่ละประเภท(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Argo & Food Industry)
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
ธุรกิจการเงิน (Financials)
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
ทรัพยากร (Resources)
บริการ (Services)
เทคโนโลยี  (Technology)
(มีความคิดในการดำเนินงาน แต่ยังไม่มีต้นแบบการทำงาน ต้นแบบสินค้าหรือการบริการ ยังไม่มีฐานลูกค้า)
(มีต้นแบบการทำงาน ต้นแบบสินค้าหรือการบริการ แต่ยังไม่มีรายได้หรือฐานลูกค้าชัดเจน)
(มีการดำเนินธุรกิจ มีสินค้าหรือการบริการที่วางจำหน่ายและขายในตลาด แต่ยังไม่คืนทุนจากการขายสินค้าหรือการบริการ)
(มีรายได้จากการขายสินค้าหรือการบริการสม่ำเสมอ มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน และมีความสามารถสร้างกำไรและรองรับฐานลูกใหม่ๆ ได้)
(รูปแบบธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและสร้างกำไร พร้อมรองรับการขยายธุรกิจ)
โปรดอธิบาย
คน
คน(ถ้ามี)
คน(ถ้ามี)
คน
คน(ถ้ามี)
คน(ถ้ามี)
ตัวอย่าง มาตรฐานการรับรอง ISO IFOAM มอก., รางวัลที่ได้รับ, งานวิจัย, งานศึกษา ฯลฯ

ข้อมูลคุณสมบัติ

Problem Focus

Target Focus

Social Mission & Approach

ท่านสามารถแนบเอกสารแสดงถึงวัตถุประสงค์ทางสังคมและแนวทางการดำเนินงานที่มีอยู่แล้วมาเพื่อพิจารณาหรือหากไม่มีเอกสารข้างต้น กรุณาเล่าให้เราฟังถึงแนวทางการดำเนินงานหรือนโยบายทางการเงินที่แสดงถึงการนำรายได้หรือผลกำไรไปสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB

Impact Area

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB

SE ecosystem ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลไกสนับสนุนการประกอบการทางสังคม

Challenges

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Needs

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Suggestions

ความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ต้องการแบ่งปันกับทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

อัปโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

(เช่น บอจ.2, พ.ค.0401, ส.ค.4, ม.น.3)
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
หากผู้กรอกใบสมัครไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในองค์กร ต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วยสำหรับการประสานงานกับสมาคม ได้แก่ การสมัครสมาชิกการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ฯลฯ (จะต้องดำเนินการโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทน)
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
(ผู้ประสานงานหลักในการติดต่อกับ SE Thailand และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี)
ขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB

ส่งข้อมูล

  • ผู้สมัครขอรับรองว่าการข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ หากสมาคมฯ พบว่ามีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือมีการปกปิดข้อมูลที่มีความสำคัญในการพิจารณาการรับสมัครสมาชิก สมาคมฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอนการรับสมัครสมาชิก และ/หรือการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้ทันที
  • ผู้สมัครรับทราบว่าการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสมาคมฯ แต่เพียงผู้เดียว และผลการพิจารณาของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้สมัครรับทราบว่าสมาคมฯ มีสิทธิในการติดต่อองค์กรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่อาจเป็นประโยชน์กับสมาคมฯ
  • ผู้สมัครอนุญาตให้สมาคมฯ มีสิทธิในการนำข้อมูลในใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ รายละเอียดการสมัคร ภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ
*เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรืออัพเดทข้อมูลการสมัครได้
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนกดปุ่มส่งข้อมูลการสมัคร