SE Night ครั้งที่ 18 “สื่อสารสร้างสรรค์สำหรับ SE เพื่อทำตลาดอย่างเข้า(หัว)ใจ”

SE NIGHT 18-100

อย่างที่ทราบกันดีว่าการตลาดไม่เพียงช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นสื่อสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภค ซึ่งมีประโยชน์กับธุรกิจเพื่อสังคมเป็นอย่างมาก มาร่วมเรียนรู้ไปกับ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
งานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังต้องการพัฒนาด้านการตลาดของตนเอง และธุรกิจเพื่อสังคมที่อาจจะยังทำการตลาดไม่เก่ง แต่สิ่งที่คุณมีคือเรื่องราวดีๆ บริการ/ผลิตภัณฑ์ดีๆ หรือคนที่อยากทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
.
การบรรยายในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้การทำการตลาดอย่างเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น และสร้างการตลาดให้เป็นตัวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระหว่าง SE กับผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงได้
.
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
การตลาดเพื่อผู้บริโภค
1. ทำตลาดอย่างเข้าใจผู้บริโภค
2. เข้าใจ Problem & Solution ทางการตลาด
3. Need & Want ที่แท้จริงของผู้บริโภค คือ อะไร
4. Consumer Insight และ Big idea สำคัญอย่างไร
5. ทำไม SE ต้องสื่อสารสร้างสรรค์
.
เข้าร่วมฟรี ทั้งสำหรับสมาชิก SE Thailand ประเภทสามัญ สมทบ และบุคคลทั่วไป

Share