SE Night ครั้งที่ 11 หัวข้อ”Mega Trend ที่ SE ต้องรู้สู่ภาวะหลังโควิด-19″

SE Night 11 - Jun 20

มาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าช่วงที่ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แพร่ระบาด มีกระแส “Mega Trend” อะไรสำคัญๆที่ SE ต้องรู้ เพื่อที่จะได้มาปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีโอกาสเป็นผู้ชนะหลัง COVID-19 กับ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ – Chief Economist และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

เกี่ยวกับ Speaker:

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ Chief Economist และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีและรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค การจัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิต และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคการออมของครัวเรือนไทยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เคยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย ‘เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย’ สมประวิณ มันประเสริฐ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทจาก University of Warwick สหราชอาณาจักร และในระดับปริญญาเอกจาก University of Maryland at College Park สหรัฐอเมริกา

 


** ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี ทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
https://bit.ly/SENight-11

Share