สิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กับ สวส.

ตอบข้อสงสัยสำหรับคนที่ต้องการทราบว่า การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) นั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลที่ทาง สวส. สรุปออกมาไว้ในบทความนี้ โดยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจเรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในเบื้องต้น และทีมงานจะมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์หรือมาตรการส่งเสริมใหม่ ๆ ที่ออกมาต่อไป


สิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

1. การสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2.1 วิสาหกิจเพื่อสังคมประเภท ไม่ประสงค์แบ่งปันกำไรแก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน หรือลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถนำไปหักรายจ่ายได้

3. สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

4. สิทธิประโยชน์ด้านการระดมทุน (วิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปแบบบริษัทจำกัดสามารถออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต.)

5. รับการส่งเสริมด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทาง SE Thailand ได้สรุปไว้ที่นี่


สิทธิประโยชน์ของการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

หลังจากการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมแล้ว กลุ่มกิจการเพื่อสังคมจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เพื่อให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป

สิทธิประโยชน์ของการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

1. ส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี

3. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

4. ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การบัญชี

5. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด

6. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียด และหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.