รวมสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดย สวส.

สำหรับผู้ที่มีความสนใจขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้สรุปสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมถึงช่องทางการจดทะเบียนออนไลน์ ซึ่ง SE Thailand ได้รวบรวมมาไว้ในบทความนี้แล้ว


การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ

รายละเอียด การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 2

1. ลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ม.5)

1.1 วัตถุประสงค์เพื่อสังคม ม.5(1)

  • ส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม

1.2 การมีรายได้ ม.5(2)

  • มีรายได้ไม่น้อยกว่า 50% มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือ บริการ (สำหรับประเภทแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น)

1.3 การแบ่งปันกำไร ม.5(3)

  • นำผลกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางสังคม รวมถึงการลงทุนในกิจการของตนเองหรือขยายกิจการที่มีวัตถุประสงค์ทางสังคมตาม ม.5(1)
  • แบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 30%

1.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ม.5(4)

  • การประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น / การสอบบัญชี / การเสียภาษีอย่างถูกต้อง
  • มีการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง / การบริหารงานที่สุจริต โปร่งใส
  • รายงานผลการดำเนินงาน / รายงานทางการเงิน แก่สาธารณชนสม่ำเสมอทุกปี

1.5 ไม่เคยถูกเพิกถอน ม.5(5)

  • ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • เว้นแต่พ้นกำหนดเพิกถอน 2 ปี

1.6 ไม่มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป ในกิจการที่ถูกเพิกถอน ม.5(6)

  • ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอน
  • ยกเว้น พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนร่วม หรือ รู้เห็นในการกระทำที่ทำให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 3

2. ประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ม.6)

2.1 ไม่แบ่งปันกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.2 แบ่งปันกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 30%

3. หลักฐานยื่นคำขอจดทะเบียน (ม.5, 7)
 • แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์ทางสังคม
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงเจตนารมย์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมและรายละเอียดของกิจการ ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือ มติของคณะกรรมการของนิติบุคคล
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล / กรรมการของนิติบุคคล / ชื่อหุ้นส่วน กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 • งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
 • ภาพประกอบการดำเนินกิจการ
 • รายงานผลการดำเนินการของกิจการย้อนหลัง
 • แผนการดำเนินการของกิจการ

การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หมายความว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2563

การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 2

1. ลักษณะของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

1.1 วัตถุประสงค์เพื่อสังคม

  • ส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม

1.2 การมีรายได้

  • มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ

1.3 กิจการที่ดี ไม่ขัดกฎหมาย

  • เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 3

2. เอกสาร / หลักฐาน การยื่นคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ของเจ้าของ
  • แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

2.2 กรณีเป็นกลุ่มบุคคลและชุมชน

  • รายชื่อคณะบุคคล
  • สำเนามติหรือข้อตกลงซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้มาจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ถ้ามี)

2.3 กรณีเป็นนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • สำเนามติหรือข้อตกลงให้จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจการที่สนใจจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม สามารถยื่นคำขอได้ทางออนไลน์ ช่วยให้ติดตามสถานะการขอจดทะเบียนได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านทาง

ระบบจดทะเบียนวิสหากิจเพื่อสังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก: คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.