Yunus Thailand

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Yunus Thailand สนับสนุนประเภท: มูลนิธิ

  • “Yunus Thailand ตั้งขึ้นมาในปี 2019 โดยมีศาสตราจารย์ Yunus ร่วมก่อตั้งและเป็นประธาน Yunus Thailand ก่อตั้งในนามมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร ประจวบกับการเกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • Yunus Thailand มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับรับบาลไทย เช่นเดียวกับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองไทย

ประเภทการสนับสนุน SE ของ Yunus Thailand

Share