กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ โดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ
เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ We Oneness และศูนย์พอเพียงศึกษา เปิดรับสมัครกิจกรรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย “อยู่สบาย ตายสงบ” ณ กรุงเทพฯ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทัศนคติที่ดีต่อความตายและการมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม ทักษะการฟังและถามตามรูปแบบนักฟังสุขภาวะทางปัญญา ทักษะและความเข้าใจต่อการเขียน Living Will และโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการตายดี
คุณจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้
 • ทัศนคติที่ดีต่อความตาย และ การมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม
 • ทักษะการฟังและถาม ตามรูปแบบนักฟังสุขภาวะทางปัญญา
 • ทักษะและความเข้าใจต่อการเขียน Living Will
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการตายดี
 • สังคมของคนอยากตายดีมีสุข
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • บุคคลทั่วไป อายุ 18 ขึ้นไป
 • มีใจเปิดกว้างและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการตายดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 • สามารถอยู่ได้ครบทั้งกิจกรรม
 • สามารถจัดสรรเวลาเพื่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พบกับ
 • ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร : ศาสตราจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเยือนเย็น
 • คุณสุสินี วรศรีโสธร : กระบวนกรมูลนิธิสหธรรมิกชน
 • คุณจุรี พิพัฒนรังคะ : กระบวนกรอิสระด้านการแปรเปลี่ยนจากภายใน
 • คุณธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ : ที่ปรึกษาด้านการบ่มเพาะอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
 • คุณ รชต แซ่ตั้น : กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
 • คุณปรีดี วิทยานนท์ : กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2567
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

Share