โครงการ Youth SDGs 2022 Global Goals Thailand Session 2

Youth SDGs 2022 Global Goals Thailand
ขอเชิญผู้ที่สนใจรวมทีมส่งโปรเจคต์เข้าร่วมโครงการ Youth SDGs 2022 Global Goals Thailand Session 2
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
 • ได้ลงมือขับเคลื่อนสังคม ทดลองทำโครงการเกี่ยวกับ SDGs
 • เปลี่ยนแปลงร่วมกับเพื่อนจาก 32 ประเทศ
 • เกียรติบัตรระดับนานาชาติจาก UN และองค์กรภาคีเยาวชนในประเทศมากมาย
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญที่จำเป็นในโลกอนาคต
 • พัฒนาความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม
 • สร้างความมั่นใจและภาวะผู้นำ
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรสังคม

เงื่อนไขการรับสมัคร
 1. รวมกลุ่มเพื่อเสนอทำโครงการ 5 – 10 คน (อย่างน้อย 3 คน ต้องเคยผ่าน session 1)
 2. เลือก SDG ที่สนใจอยากต่อยอด 1 goal
 3. มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Youth SDGs Local Camp)
 4. คอร์สเพิ่มทักษะการพัฒนานักบ่มเพาะสังคม เช่น design thinking ฯลฯ
 5. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจาก 32 ประเทศ
 6. นำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษในวันเยาวชนสากล (International Youth Day)

กำหนดการ
 • 23 เมษายน – 10 พฤษภาคม – สมัคร form / Sup อ่าน
 • 10 – 14 พฤษภาคม – กรรมการคัดเลือก
 • 15 พฤษภาคม – ฟัง Zoom PM / 1st Meeting Team Project

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อนำเสนอระดับนานาชาติในวันเยาวชนสากล (International Youth Day)
 1. การบ่งบอกถึงการเรียนรู้ SDGs ในเป้าหมายต่าง ๆ
 2. การนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจน
 3. ดำเนินโครงการจริงในพื้นที่
 4. ความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์
 5. ผลกระทบจากการดำเนินงาน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืน)
 6. กระบวนการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

ขั้นตอนการรับสมัคร

1.) รวมทีมและกรอกใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครที่ bit.ly/ProjectSS2_2022

2.) ส่งใบสมัครที่ https://forms.gle/tcv6jEQJK691z5jP7

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณที่มา: Youth SDGs

Share