Youth In Charge แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและโอกาสของเยาวชนไทย โดย อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

Youth In Charge บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

Youth In Charge เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และโอกาสของเยาวชนไทย โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

Youth In Charge เชื่อว่า “อนาคตของชาติ” เริ่มตั้งแต่วันนี้

เยาวชนในปัจจุบันมีความสนใจที่หลากหลายและมีศักยภาพและพลังล้นเหลือ เมื่อเราพูดถึงอนาคต เยาวชนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด เพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต ดังนั้นเยาวชนควรมีบทบาทในการนำหรือร่วมนำการออกแบบอนาคตตั้งแต่วันนี้ผ่านการเป็น “พันธมิตรของชาติ” และร่วมขับเคลื่อนวาระสำคัญต่าง ๆ กับผู้ใหญ่ในทุกภาคส่วน


Mission

Youth In Charge ผนึกกำลังภาคีพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มให้เยาวชนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกัน

ภาคีพันธมิตรจะร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และเติมเต็มความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนสามารถเป็น “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Future Changer) ได้จริง


กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จากหลากหลายพื้นเพและความสนใจ


เป้าหมายของ Youth In Charge
 • เปิดโลกนอกโรงเรียน ขยายกิจกรรมและการเรียนรู้ของเยาวชนออกนอกสถาบันการศึกษา
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนจากต่างพื้นเพและความสนใจได้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากกันและกัน
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีบทบาทนำหรือร่วมนำในการกำหนด และขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติ
 • พัฒนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers)

Youth In Charge Leadership Academy

เยาวชนทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง และเมื่อมารวมตัวกัน จะเกิด “พลัง” มหาศาล

Youth In Charge Leadership Academy จึงอยากสร้างพื้นที่ให้ “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Future Changers) อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีประสบการณ์จริงในการนำ/ร่วมนำการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนวาระสำคัญต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้จากผู้นำตัวจริงจากทุกภาคส่วนในบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถาม และกล้าตั้งข้อสงสัยต่อกรอบความคิดและความเชื่อเดิม ๆ


Why Youth In Charge Leadership Academy?
 1. ความเป็นผู้นำมีความสำคัญมากในโลกที่เต็มไปด้วยประเด็นท้าทายและโอกาส
 2. เยาวชนต้องการระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการปลดปล่อยพลังและศักยภาพความเป็นผู้นำ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับค้นพบความสนใจของตนเอง และโอกาสได้พบคนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน
 3. เยาวชนต้องการเครือข่ายที่พร้อมจะทำงานร่วมกับเขา เติมเต็มสิ่งที่เขาขาด และให้การช่วยเหลือสนับสนุนเขา
 4. เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเก่งอยู่คนเดียวหรือด้านเดียวไม่ได้ ต้องสามารถเห็นปัญหาและโอกาสรอบตัวในองค์รวม และสามารถทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ

จุดเด่นที่แตกต่าง
 1. จำลองโลกของ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) หรือโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ
 2. การจำลองโลกของ VUCA จะเตรียมความพร้อมและเสริมความแกร่งให้เยาวชนสามารถเผชิญความท้าทายและความยากลำบากต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบและบริบทได้ในอนาคต
 3. ยิ่งมีความท้าทายและบททดสอบ (challenge) มากขึ้นเท่าใด เยาวชนจะยิ่งเกิดความสามารถ (ability) มากขึ้นเท่านั้น
 4. เมื่อเกิดการรับลูกและเสริมกันระหว่างความท้าทายและความสามารถที่เพิ่มขึ้น เยาวชนจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
 5. เยาวชนจะเก่งคนเดียวไม่ได้ จะต้องมี Collective Leadership มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภารกิจร่วมกัน
 6. เยาวชนจะทำงานกันเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ด้วย
 7. สิ่งสำคัญไม่แพ้ความสามารถของเยาวชน คือความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจ เยาวชนจะมีการตั้งเป้าหมายและยึดมั่นต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้กลยุทธ์หรือวิธีการจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

From Fellow to Future Changers
 • โอกาสได้พบและเรียนรู้จากผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
 • Mentors จากองค์กรชั้นนำ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเฉพาะทางด้านต่าง ๆ
 • พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกัน ระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง และระหว่างเยาวชนกับภาคส่วนต่าง ๆ
 • โอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นที่มีทั้งความสำคัญและความน่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเป็นผู้นำในอนาคต
 • การเรียนรู้ที่สนุก เน้นการถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย
 • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers)
 • โอกาสทำงานร่วมกับภาคีพันธมิตรหลังจบหลักสูตร อาทิ การเข้าร่วมงานกับองค์กร การเป็น Corporate Ambassadors การทำโครงการร่วมกับองค์กร ฯลฯ

Youth In Charge บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


ขอบคุณที่มา: Youth In Charge

Share