ประกวดชิงเงินรางวัลกับโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

Young Makers

โอกาสสำหรับ Maker รุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ อาชีวศึกษา มาถึงแล้วในการร่วมส่งไอเดียประกวดภายใต้โจทย์การแข่งขันที่ว่า “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)
 2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

การส่งใบสมัครและเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าประกวด

 1.  ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ปรึกษาโครงการ 1 คน
  *ที่ปรึกษาโครงการจะต้องบรรลุนิติภาวะ และมีคุณวุฒิมากกว่าผู้เข้าร่วมประกวด
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/ หรือ เฟซบุ๊ก
  เพจ Enjoy Science: Young Makers Contest


รางวัลสําหรับทีมที่ชนะการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ประกอบด้วย
   – เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
   – ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารตลอดการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าดําเนินการจัดทําวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 มูลค่ารวม 660,000 บาท
  • างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล
   – เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล
   – เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล
   – เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
  – เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://makerfairebangkok.com/rules_young_maker4.pdf
Share