Young Food 2024 จัดโดย Young Food

Young Food 2024
รับสมัครพื้นที่ปฏิบัติการ Young Food 2024   โดยเปิดรับสมัครพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการฟื้นพลังชุมชน พัฒนาบ้านเกิดให้เข้มแข็ง สร้างความตระหนักในวิถีถิ่นผ่านอาหารพื้นบ้าน
คุณสมบัติ/เงื่อนไข
  • มีเพื่อนคนรุ่นใหม่ในชุมชนร่วมปฏิบัติการ อายุ 22 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ขึ้นไป
  • เข้าใจบริบทและฐานทรัพยากรชุมชน (ตนเอง)
  • สนใจประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
  • มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน ที่พร้อมเรียนรู้ปฏิบัติการ Young Food
  • มีทักษะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนและพร้อมเรียนรู้ร่วมกับภาคีทำงานด้านเด็กและเยาวชน
  • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ
การสนับสนุน
  • ทุนปฏิบัติการ Young Food 40,000 บาท
  • โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ/เครื่องมือ Young Food
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไซต์ ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567

ขอบคุณที่มา : Young Food

Share