ขยายเวลารับสมัคร! อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ หรือ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV 2022

ขยายเวลารับสมัคร อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV 2022

“เพราะป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคน ร่วมทำให้เทคโนโลยีและออนไลน์ พาทุกคนเข้าถึงป่าชุมชน”

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ที่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ หรือมีประสบการณ์ด้านป่าชุมชน มาร่วมกันเป็นอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ หรือ Young Citizen Forest Volunteer – YCFV ประจำปี 2022 เพื่อร่วมกันทำให้ป่าชุมชนนั้นสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์ และทำให้ป่าชุมชนเชื่อมโยงกับผู้คนที่กว้างขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.Thaicfnet.org

อีกทั้ง ยังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย เพื่อช่วยนำเสนอเรื่องราวของป่าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ และปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลป่าชุมชนในระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้นำป่าชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
 • สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม และทักษะด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านป่าไม้
 • มีเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 • มีความคุ้นเคย และใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำ เช่น Facebook แบบฟอร์มออนไลน์ (Google form)
 • หากเป็นตัวแทนเยาวชนจากป่าชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเป็นอาสาสมัครในการจัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชนได้หลังจากการฝึกอบรม

 ตารางอบรมประจำภูมิภาค ประจำปี 2022 ดังนี้: 

 • ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 (เต็มแล้ว)
 • ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4-6 มีนาคม 2565
 • ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันตก ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25-27 มีนาคม 2565

การรับสมัคร:

หมายเหตุ: การอบรมจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้สมัครและผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม

 รับสมัคร วันนี้ ถึง 13 ก.พ. 2565

 ประกาศผล วันที่ 14 ก.พ. 2565


ขอบคุณที่มา: RECOFTC Thailand
Share