โครงการ (หลักสูตร 4 เดือน) “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 12 จัดโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 12

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วจำนวน 12 รุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2562 นั้น จึงมีการพัฒนา ต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เป็นโครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ด้านการเกษตร ตลอดจนน้อมนำนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนายกระดับและขยายผลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

ครบเครื่องเรื่องการเกษตร ตั้งแต่ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติบนพื้นที่จริง สถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการสอนอย่างเข้มข้นจากวิทยากรต้นแบบผู้มากประสบการณ์ อาทิ อาจารย์เฉลิม พีรี อาจารย์สุพจน์ ศรีไสยเพชร เรียนรู้หลากหลายวิชา อาทิ การทำนา การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เรียนรู้จุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด การเพาะพันธุ์เห็ดหลากหลายรูปแบบ การขยายพันธุ์พืช เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและผักพื้นบ้าน สมาร์ทฟาร์มเมอร์และพลังงานทดแทน การแปรรูปและการตลาด และอีกหลายหลายวิชาครบเครื่องเรื่องการทำการเกษตรกว่า 19 วิชา ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในภูมิสังคมได้อย่างเหมาะสม
ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2567
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
สัมภาษณ์ : 6 มกราคม 2567
ประกาศผล : 8 มกราคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง 090-3139809 , 085-4918861

ขอบคุณที่มา : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Share