WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ” จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ" จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจในหัวข้อ “WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being” เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านและได้พบกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาช่วยตัดสินการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดความสำเร็จและการเรียนรู้จากกิจกรรมก่อนหน้า เช่น Hackfest Series: 1.0 Circular Living และ 2.0 Smart City Hackathon โดยมุ่งให้อำนาจแก่นักสร้างสรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งรวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาด้านอาชีวะ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาโซลูชันที่สามารถกำหนดอนาคตของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและผู้ประกอบการ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Good Health & Well-being และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพได้

การรับสมัคร:

 • สมาชิกในทีมจำนวน 3 – 7 คน
 • วิธีการแก้ไขปัญหาต้องรวมการประกอบการในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน เสนอวิธีการนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
 • แนวทางแก้ไขที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมาย 3: สุขภาพและความอยู่ดีมีสุขที่ดี
 • การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขัน Idea Pitch สามารถนำ Prototype มาประกอบการนำเสนอได้ แต่จะไม่มีผลต่อคะแนน
 • ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WellTech Entrepreneur วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • ทุกกลุ่มต้องมาลงทะเบียนให้ตรงเวลา (ถ้าหากลงทะเบียนล่าช้าจะมีผลต่อคะแนน)
 • การนำเสนอ (Mentoring session) สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ต้องนำข้อมูลไปนำเสนอกับกรรมการ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อในการนำเสนอ เช่น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ หรือ Presentation มีเวลากลุ่มละ 10 นาที (ไม่ใช่การนำเสนอบนเวที)
 • การนำเสนอสำหรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 มีเวลาทีมละ 7 นาที กรรมการให้คำแนะนำ 3 นาที (เป็นการนำเสนอบนเวที)
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันแรกต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 ทั้งกลุ่ม
 • Presentation ต้องส่งภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (หากส่งไม่ตรงเวลาที่กำหนดทีมผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน)
 • กลุ่มที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนกลุ่มมาเซ็นต์รับเงินรางวัล (ตัวแทนที่ให้สำเนาบัตรประชาชนต้องมีบัญชีธนาคารชื่อเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน)
 • ทุกกลุ่มต้องเตรียม laptop หรือ ipad มาอย่างน้อยทีมละ 1 เครื่อง
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างโรงเรียนกันได้
 • การตัดสินของกรรมการ และทีมผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ในการให้คะแนน: 

 • Innovation Business Solution & Relevancy to Industry 4.0 Technologies: 20%
 • Relevancy to SDGs (Good Health & Well-being): 20%
 • USP Unique Selling Point: 20%
 • Product/ Service Design: 20%
 • Team Pitching: 20%

รางวัล:

 • รางวัลรูปแบบทีม (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ปวช.)
  รางวัลที่ 1 = 10,000 บาท
  รางวัลที่ 2 = 6,000 บาท
  รางวัลที่ 3 = 4,000 บาท
  รางวัลชมเชย = 1,000 บาท 2 ทีม
 • รางวัลแบบทีม (ระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ปวส.)
  รางวัลชนะเลิศ = 5,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศ = 3,000 บาท
  รางวัลอันดับ 3 = 2,000 บาท
  รางวัลชมเชย = 1,000 บาท สำหรับ 2 ทีม

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
ส่ง Concept Idea เข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันนี้ – 10 พ.ค. 2567

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะมีการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร (มหาวิทยาลัยไม่มีการสนับสนุนค่าเดินทาง และที่พัก แต่สามารถให้คำแนะนำได้)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Email: spuhackfest@gmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0952955447 (วรรณศา)


ขอบคุณที่มา : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Share