SE Thailand เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Soc Admin TU

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา SE Thailand เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงานและเรียนรู้การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อต่อยอดจากการเรียนในชั้นเรียนและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

Soc Admin TU

ในโอกาสนี้ ทีมงาน SE Thailand ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาคมฯ การทำงานในฐานะผู้สนับสนุนและสร้างเครือข่าย SE การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและความท้าทาย โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น และ case study จากหลากหลาย SE ในประเทศไทย

Soc Admin TU

ทีมงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนักศึกษา ได้เห็นเยาวชนสนใจงานของ Social Enterprise มากขึ้น และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

Soc Admin TU


ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Soc Admin TU Visit_221005

Soc Admin TU Visit_221012

Share