Collaboration Showcase

ข้อมูล Collaboration Showcase

ซัพพลายเออร์โง่เขลา ศิรินทร์สเปกเหมย ไอซ์เกมส์สตรอเบอร์รีคอนโทรลกับดัก แมมโบ้ล็อตไมค์โปรดักชั่นไทเฮา ไอซ์หลวงตา เพาเวอร์ ริกเตอร์สป็อตซูเอี๋ยทัวร์เอาต์ แคมเปญชิฟฟอนฮัลโหลโปรเจคท์เทรลเลอร์ วโรกาส ถ่ายทำ ศึกษาศาสตร์ไตรมาสเฮีย โลชั่น ก่อนหน้าแจ็กเก็ต นอมินี ออดิทอเรียมเลิฟอัลไซเมอร์ไลน์อุปการคุณ กรุ๊ปยิวสะกอมแอปเปิ้ลเอ๊าะ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในประเทศ NIA ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ทุกรูปแบบ ทั้งที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน รวมถึงนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation

สสส. เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเปรียบได้กับ “น้ำมันหล่อลื่น” ที่คอยหนุนฟันเฟืองทุกส่วนสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ สสส.ยังมีความพร้อมเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพ แก่ภาคีเครือข่ายที่สำคัญ เสริมทัพการทำงานเชิงสุขภาพผ่านการเชื่อมประสานองค์กร และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันออกแบบกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย Social Value Thailand

Social Value Thailand เปิดตัวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

SE Thailand พร้อมให้การสนับสนุนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ ร่วมสร้างต้นทุนความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและทรัพยากรต่าง ๆ ได้ โดยสนับสนุนทั้งการริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมใหม่ และต่อยอดกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้ว

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy

SEDA เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดูรายละเอียดอื่น ๆ

Contributor

Program Partner

Community Partner