UNDP Thailand

ระยะการเติบโตของ SE ที่ UNDP Thailandสนับสนุน

ประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

UNDP ทำงานใน 170 ประเทศและดินแดนเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ UNDP ช่วยประเทศในการพัฒนานโยบาย ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการเป็นหุ้นส่วน ความสามารถของสถาบันและเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทการสนับสนุน SE ของ UNDP Thailand

Share