งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” โดย สวส.

งานสัมมนาออนไลน์ "ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม' The Next Move of Social Enterprise"

 สวส. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” งานสัมมนาจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom

แชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจ ในหัวข้อ ‘SE NEXT MOVE’
 • กูรูด้าน SE
  คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น
  กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กูรูด้านการตลาด
  รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กูรูด้านทิศทางธุรกิจ
  คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต
  Baramizi Lab

เจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ ‘SE BE FUNDED’
 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
  ดร.ไกรยส ภัทราวาท
  รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • คุณอรวรรณ ดนัยบุตร
  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่  https://bit.ly/39uJUIV

กำหนดการ The Next Move of Social Enterprise

Share