เปิดตัวโครงการชุดของขวัญจากธุรกิจเพื่อสังคม “The Happy Gift 2021”

โครงการ Happy Gift 2021 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ Thailand Responsible Business Network (TRBN) เพื่อส่งเสริมให้ “ธุรกิจเพื่อสังคม”​ในเครือข่ายเข้าถึงชองทางตลาดใหม่ๆ และมีรายได้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อย เยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา หรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการซื้อสินค้าที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราทุกคน

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand Association: SE Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) และ โพเอม (POEM) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ The Happy Gift 2021 – ชุดของขวัญเพื่อสังคม อย่างเป็นทางการ ชวนทุกภาคส่วนทั้งองค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านการซื้อสินค้าที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของเราทุกคน เพื่อส่งเสริมให้ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในเครือข่ายเข้าถึงช่องทางตลาดใหม่ ๆและมีรายได้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อย เยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือการศึกษา  แก้ไขปัญหาสุขภาพ ขยะพลาสติก โดยมีการสร้างความยั่งยืนทางการเงินให้กับองค์กรผ่านการขายสินค้าและบริการ อันจะทำให้องค์กรเหล่านี้สามารถดำเนินกิจกรรมที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ตั้งไว้ โดยชุดของขวัญเพื่อสังคม The Happy Gift 2021 ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจากธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่ายสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 15 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการแก้ไขปัญหาสังคม สร้างผลกระทบทางสังคมได้จริง และมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในของขวัญทุกเซ็ต จะมี Impact Booklet ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของธุรกิจเพื่อสังคมแต่ละรายที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ให้คุณได้สัมผัสถึงผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณได้มีส่วนสนับสนุนสินค้าจากธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้แก่

  1. เป็น SE ที่มีเป้าหมายทางสังคมชัดเจน มีผลการดำเนินการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. มีการนำรายได้ และกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมเพิ่มขึ้น
  3. มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. สินค้ามีคุณภาพ สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
  5. มีกระบวนการผลิตสินค้า และการดำเนินการที่สร้างผลกระทบทางสังคมชัดเจน

โดยในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายชุดของขวัญเพื่อสังคม – The Happy Gift 2021 ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม สินค้าบางรายการมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดขยะและมลพิษที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการศึกษา สินค้าบางรายการมีการนำรายได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กที่ด้อยโอกาส ได้รับการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้างงานและพัฒนาชุมชน สินค้าบางรายการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานในพื้นที่ของตัวเองได้และมีกำลังใจในการพัฒนาพื้นที่ของตน รวมถึงพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการสร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สินค้าบางรายการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าผู้อื่น อาทิ คนพิการทางร่างกาย หรือสติปัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ และมีรายได้พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

สำหรับลวดลายบน Packaging ที่สนับสนุนการออกแบบโดย POEM คุณฌอน – ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์โพเอม (POEM) กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ Packaging ในครั้งนี้ว่า  “เป็นเรื่องของการเอาลายพิมพ์สี Ombre ไล่เฉดสี ที่เป็น Signature ของแบรนด์ POEM มาปรับให้ดูเป็นเรขาคณิต (Geometric) เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นและดูมีความใหม่ขึ้นมา โดยลายพิมพ์นี้จะมีความ Unisex ใช้ง่ายขึ้นทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ ซึ่งการนำลายพิมพ์สี Ombre ของ POEM มาใช้ ถือว่าเป็นการใช้ภาพจำของทุกคนเกี่ยวกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมาใช้ เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Happy Gift Project 2021 โดยหวังว่าจะทำให้ทุกคนหันมามองดีไซน์ที่เราทำ และหันมาดูผลิตภัณฑ์ในกล่องว่ามีอะไรที่น่าจะซื้อไปเป็นของขวัญในช่วงสิ้นปีนี้ได้บ้าง”

โดยชุดของขวัญเพื่อสังคมในโครงการ The Happy Gift 2021 มีด้วยกัน 14 ชุด โดยมี 5 ชุดหลักตามรายละเอียดด้านล่าง พร้อมตัวเลือกในการ Optimize ให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนสามารถเลือกสินค้าได้ด้วยตนเองดังนี้

ชุดของขวัญไซส์ S ราคา 459 บาท เซ็ตของขวัญประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิธรรมชาติ 1 กิโลกรัม ข้าวกล้องสันป่าตอง 1 กิโลกรัม บรรจุในกระเป๋าผ้าทอจากด้ายรีไซเคิลที่มีลวดลายของ POEM โดยมีให้เลือกด้วยกัน 2 สี คือ สีแดงเลือดหมู และสีกรม

ชุดของขวัญไซส์ M ราคา 739 บาท เซ็ตของขวัญประกอบด้วย ดอกเกลือจาก ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ขิงผงจาก ต.กกสะทอน จ.เลย และนมเม็ดป้องกันฟันผุ 120 เม็ด บรรจุในกล่องกระดาษคราฟขนาด 17 เซนติเมตรที่มีลวดลายของ POEM อยู่บนฝากล่อง

ชุดของขวัญไซส์ L ราคา 1,359 บาท เซ็ตของขวัญประกอบด้วย ข้าวชุดอวยพร 4 กระปุก และ ชา Jasberry 4 กระป๋อง บรรจุในกล่องกระดาษคราฟขนาด 20 เซนติเมตรที่มีลวดลายของ POEM อยู่บนฝากล่อง

ชุดของขวัญไซส์ XL ราคา 1,659 บาท เซ็ตของขวัญประกอบด้วย กล่องสานเตยปาหนัน หน้ากากผ้าเซ็ตหลอดไม้ไผ่ แก้วน้ำรักษ์โลก กระเป๋า Upcycle และผ้าเช็ดหน้าผ้าฝ้าย บรรจุในกล่องกระดาษคราฟขนาด 25 เซนติเมตรที่มีลวดลายของ POEM อยู่บนฝากล่อง

ชุดของขวัญไซส์ XXL ราคา 2,759 บาท เซ็ตของขวัญประกอบด้วย ข้าว Jasberry 400 กรัม ชา Jasberry 1 กระป๋อง ชาใบหม่อนอินทรีย์ 20 ซอง เครื่องดื่มตรีผลาสกัดเข้มข้น เครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว  กาแฟดริป ดอยตุง กระเป๋าผ้าใส่ของ แมคคาเดเมียนัทบด พีชทาขนมปัง มะม่วงผสมเสาวรสทาขนมปัง กะทิอินทรีย์ เมอริโต้ พริกแกงอินทรีย์ เมอริโต้ พวงกุญแจผ้าฝ้าย ที่รัดผมผ้าฝ้าย ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรและยาแคปซูลขมิ้นชัน บรรจุในกล่องกระดาษคราฟขนาด 31 เซนติเมตรที่มีลวดลายของ POEM อยู่บนฝากล่อง

สำหรับการจัดเซ็ตของขวัญตามความต้องการขององค์กร (Customization) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการที่เราคัดสรรมาอย่างดี หรือจะเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนขององค์กรคุณลงไปในเซ็ตของขวัญด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกจะบรรจุอยู่ในประเป๋าผ้าทอจากด้ายรีไซเคิล หรือกล่องกระดาษคราฟตามความเหมาะสม เป็นสื่อถึงผู้รับในความห่วงใยสิ่งแวดล้อมที่องค์กรคุณให้ความสำคัญ สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนขององค์กรด้วยการใส่โลโก้องค์กรลงไปบน Impact Card ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแต่ละธุรกิจเพื่อสังคม กับผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราว คุณภาพ ที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นจริง รวมถึงการใส่โลโก้องค์กรบน Tag ที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้เขียนคำอวยพรถึงผู้รับ และแนบนามบัตรของผู้ให้ในคราวเดียวกัน

สนใจเลือกซื้อชุดของขวัญเพื่อสังคมกับโครงการ The Happy Gift 2021 ได้ที่ https://www.lazada.co.th/shop/social-enterprise-thailand/ (สำหรับบุคคลทั่วไป) หรือดาวน์โหลดใบสั่งซื้อที่ https://bit.ly/HappyGift21-POForm (สำหรับองค์กร) หรือดูรายละเอียดแค็ตตาล็อคฉบับเต็มได้ที่ https://issuu.com/sethailand/docs/the_happy_gift_2021_catalog หรืออีเมล order@sethailand.org หรือโทรศัพท์ 062-079-3232


Share