เปิดตัวโครงการชุดของขวัญจากธุรกิจเพื่อสังคม “The Happy Gift 2021”

โครงการ Happy Gift 2021 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ Thailand Responsible Business Network (TRBN) เพื่อส่งเสริมให้ “ธุรกิจเพื่อสังคม”​ในเครือข่ายเข้าถึงชองทางตลาดใหม่ๆ และมีรายได้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อย เยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา หรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการซื้อสินค้าที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราทุกคน

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านร้ายได้หรือการศึกษา ปัญหาสุขภาพ ขยะพลาสติก โดยมีการสร้างความยั่งยืนทางการเงินให้กับองค์กรผ่านการขายสินค้าและบริการ อันจะทำให้องค์กรเหล่านี้สามารถดำเนินกิจกรรมที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ตั้งไว้

Share