The Active Thai PBS ขอเชิญชวนรับชมเวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

เวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

ประเทศไทยเสี่ยงสูงจากสถานการณ์วิกฤติโลกร้อน แล้งหนัก น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง อากาศแปรปรวนสุดขั้ว ส่งผลต่อภาคการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม The Active Thai PBS ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ สร้างความร่วมมือ ผนวกการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจสังคมไทยเสริมศักยภาพ สู่ต้นแบบรับมือวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน ในเวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

พบกับสิ่งที่น่าสนใจ

 1. เจาะลึกผลกระทบประเทศไทย และการรับมือ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้ว โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
  • “ทางรอด ทางเลือก รับมือสถานการณ์น้ำ” โดยพบกับ ผศ.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • “ชี้ทางรอด เศรษฐกิจและภาคการเกษตรไทย” โดยพบกับ รศ.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • “ทิศทางธุรกิจเพื่อรับมือวิกฤติโลกร้อน” โดยพบกับ เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
   ดำเนินรายการโดย นิตยา กีรติเสริมสิน
 2. เสวนา “ทิศทางการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนและวิสาหกิจสังคมเพื่อรับมือโลกร้อน”
  • กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  • บำเพ็ญ ไชยรักษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน“หอมดอกฮัง”ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์บ้านโคกสะอาด จ.สกลนคร
  • กรรวี สกลทัศน์ บริษัทฟาร์มรักษ์ ฟอร์เอฟเวอร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • จารุวรรณ คำเมือง บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
   ดำเนินการเสวนา นิตยา กีรติเสริมสิน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.30 น.
ติดตามชม ผ่านทาง Facebook – YOUTUBE : Thai PBS / The Active


ขอบคุณที่มา : The Active

Share