โครงการ Thailand Green Design Awards 2024 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thailand Green Design Awards 2024

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Thailand Green Design Awards 2024 พร้อมตามหาผู้เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากปีที่แล้วที่ได้มีผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้ามาหลากหลาย ในปีนี้เราก็กลับมาพร้อมกับการประกวดผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมคือมีการประกวด GEO Wisdom Prize เป็นปีแรก พร้อมแล้วหรือยังที่จะมาประชันฝีมือนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ที่การันตีคุณภาพของผลงานคุณให้ไกลระดับโลก!

ประโยชน์ที่จะได้จากการประกวดครั้งนี้

  • ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการออกแบบ
  • ได้แนวคิดของผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ได้เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

โครงการของเรามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานและนวัตกรรมที่ตอบแทนธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยออกแบบผลงานให้ยกระดับชีวิตภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างภัยแล้ง โรคระบาด มลภาวะฝุ่น PM 2.5 รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา หรือ ผู้ที่ทุพพลภาพ และยังให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

โดยมีการแบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

การประกวดประเภท TGDA 2024 : แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
  2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
  3. ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
  • เฉพาะกลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

การประกวดผลงานประเภท TGDA Student Design Awards 2024

  • เฉพาะกลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

การประกวดผลงานประเภท GEO Wisdom Prize

ประเภทการประกวดนี้มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างโอกาสในธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG เพื่อเผยแพร่แนวคิดการนำทรัพยกรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

  • เฉพาะกลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา(ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด

การส่งใบสมัคร : ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda-kapi@ku.th ช่องทางเดียวเท่านั้น
การส่งผลงาน : ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2024) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 24 พฤศจิกายน 2566
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร


ขอบคุณที่มา : Thailand Green Design Awards

Share