Thailand Green Design Awards 2023 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Thailand Green Design Awards 2023
Thailand Green Design Awards 2023 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการนี้
1. ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการออกแบบ
2. ได้แนวคิดของผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ได้เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
ผู้จัดทำโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1️. ประเภทผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
2️. ประเภทผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
3️. ประเภทผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มผู้สมัคร
– กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน
รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards)
– ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงการจัดการ และกำจัดขยะ
– กลุ่มผู้สมัคร ประเภทชุมชน หรือองค์กร
ช่องทางการส่งใบสมัคร
1. ส่งใบสมัคร ทางอีเมล tgda-kapi@ku.th
2. ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่
– คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2023)
– สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tgda.in.th/
ขอบคุณที่มา: Thailand Green Design Awards
Share