งานสัมมนา “แนวโน้มและอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

แนวโน้มและอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร TDRI

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นภารกิจสำคัญที่หลายองค์กร โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือเพิ่มความโปร่งใสในการติดตาม วัดผล และแสดงความรับผิดชอบ แต่จะทำอย่างไรให้การจัดทำรายงานความยั่งยืนช่วยสะท้อนนโยบาย ผลกระทบ และผลการดำเนินงาน “ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ” ได้จริง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังข้อเสนอวิธีปฏิบัติในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานความยั่งยืน ในงานสัมมนา “แนวโน้มและอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนองค์กร”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.15 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar

สำหรับผู้ที่สนใจคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 


ขอบคุณที่มา : Thailand Development Research Institute (TDRI)

Share