โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2 จัดโดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2

ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

  • โปรแกรม Proof of Concept (POC)
    คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งผู้เสนอโครงการต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)
    รับจำนวนจำกัด 100 โครงการ เพื่อผ่านเข้ารอบกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ
  • โปรแกรม Ideation Incentive Program
    คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)
    รับจำนวนจำกัด 100 โครงการ เพื่อผ่านเข้ารอบกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ

สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการขอรับทุนในโครงการ TED Youth Startup สามารถติดต่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เพื่อขอรับคำปรึกษาและสมัครร่วมโครงการได้ทันที สามารถดูประกาศรายชื่อ TED Fellow ได้ที่ : www.tedfund.mhesi.go.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อ TED Fellow

คลิกที่นี่เพื่อโหลดฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อสมัครขอรับทุน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อ 200 โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2567


ขอบคุณที่มา : TED Fund

Share