โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1 จัดโดย TED Fund

TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1

TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1 โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอเชิญชวนชาว SMEs และ Startup ที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว และต้องการขยายตลาดในหรือต่างประเทศ TED Fund พร้อมจะสนับสนุนทุนคุณ ด้วยทุนสูงสุด 2,000,000 บาท! กับโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1 ให้สามารถขยายธุรกิจของตัวเองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 2. ผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
 3. กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนเคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัดกรรมมาก่อน จะต้องดำเนินโครงการนั้นให้เสร็จสิ้นแล้ว
 4. ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม และมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนทุน
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจุนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับทุน

ลักษณะของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน

 • เป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/บริการ บนฐานเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดการขยาย
  ตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • เป็นโครงการที่มีแผนการขยายตลาด ที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาดและเศรษฐศาสตร์
 • มีความต้องการขยายตลาดทั้งใน / ต่างประเทศ
 • มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
 • มีความพร้อมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการและมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง

คลิกที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 065-986-0854 คุณเกรียงศักดิ์ (ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share