Tact Social Consulting

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Tact Social Consulting สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

  • Tact Social Consulting (Tact) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการเร่งการดำเนินการด้านความยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ระหว่างองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ของไทย ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพผู้คนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • Tact ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณเติบโต ในโลกที่ใส่ใจความยั่งยืนได้จริง ผ่านการให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์และดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจของคุณตอบโจทย์แนวคิด ESG อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริง

ระยะการเติบโตของ SE ที่ Tact Social Consulting สนับสนุน

Share