“ภารกิจสูงวัยทำได้ : แข็งแรงด้วย 3 อ.”

สูงวัยทำได้

ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นปีแรก โดยมีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความสุข สุขภาพดี เนสท์เล่จึงร่วมกับยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดตัวแคมเปญ “ภารกิจสูงวัยทำได้ : แข็งแรงด้วย 3 อ.” ปีที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ผ่านการทำกิจกรรม 21-Day Challenge ในทุกภารกิจได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริม 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์

YoungHappy x Nestle2 โดยเนสท์เล่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความเข้าใจผู้สูงอายุ ร่วมมือกับยังแฮปปี้ คอมมูนิตีสำหรับผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์กิจกรรมให้ตอบโจทย์ผ่าน LIVE โปรแกรมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพยามอยู่บ้าน ปีที่ผ่านมามีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน และมีผู้ทำภารกิจจนจบจำนวนกว่า 70% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

สำหรับการออกแบบการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. ในปีนี้ เช่น ภารกิจรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ภารกิจฟิตด้วยการยกดัมเบลขวดน้ำ และภารกิจถ่ายคลิปโชว์เสียงร้องเพลงที่ชอบ เป็นต้น ภารกิจเหล่านี้ยังสอดคล้องกับดัชนีพฤฒพลัง (Active Aging Index) หรือการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วัดระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

พบว่าผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และหวังว่าการทำภารกิจครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มดัชนีพฤฒพลังของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่: เว็บไซต์ mgronline.com

Share