การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีที่ 3

NIA ฺSE Business Plan Competition

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ซึ่งในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร

ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
1. นักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักเรียน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น


ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น


ประเภทบุคคล ทั่วไป
1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น


ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม


 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562 โดยต้องส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันประทับตราไปรษณีย์)
 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
 ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
 นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) และประเภทบุคคลทั่วไป ภายในเดือน กันยายน 2562
 มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562


เงินรางวัลและการสนับสนุน


ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
– รางวัลชนะเลิศ = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 10,000 บาท

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
– รางวัลชนะเลิศ = 40,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ = 100,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 50,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 30,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล = 10,000 บาท


สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่https://bas.swu.ac.th/nia2019

Share