เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Social Venture Network Thailand

ระยะการเติบโตของ SE ที่ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Social Venture Network Thailand สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมฯ ก่อกำเนิดจากชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่เล็งเห็นปัญหา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และในเวลา 15 ปีที่ผ่านมาได้ขยายเครือข่ายไปยังเพื่อนนักธุรกิจที่มีแนวความคิดคล้อยกันในภาคพื้นยุโรปและอเมริกากว่า 2,000 องค์กร โดยประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เป็นกลุ่มใหม่ที่จะเชื่อมประสานให้เกิดขึ้น เป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมแห่งโลก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนทัศน์ คล้ายกัน

ประเภทการสนับสนุน SE ของ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Social Venture Network Thailand

Share